15.09.2016

Stanowisko przystępującego musi być zgodne ze stanowiskiem strony, do której przystępuje!

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Prawem Wykonawcy jest zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego (art. 185 ust. 2 PZP). Termin na dokonanie tej czynności wynosi 3 dni i jest liczony od dnia otrzymania kopii odwołania.

Przystępujący winien wskazać stronę, do której przystępuje (Wykonawcę lub Zamawiającego) oraz interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść tej strony postępowania.

Ustawa wymaga (art. 185 ust. 5), aby czynności podejmowane przez Przystępującego nie były sprzeczne z czynnościami i oświadczeniami strony, do której uczestnik postępowania przystąpił. Możliwe jest jednak wniesienie sprzeciwu, co do uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. Jest to jedyny przypadek, w którym oświadczenie Przystępującego może być sprzeczne z oświadczeniem strony, po której przystąpił do postępowania.

Zakaz przystąpienia po obu stronach postępowania

Analizując przepisy dotyczące przystąpienia wydaje się oczywistym, że możliwe jest przystąpienie tylko po jednej stronie postępowania. W przystąpieniu do postępowania odwoławczego jego uczestnik jest zobowiązany wykazać istnienie interesu prawnego w uzyskaniu danego rozstrzygnięcia. Zrozumiałe jest zatem, że nie jest możliwe wykazanie interesu w dwóch – sprzecznych ze sobą – rozstrzygnięciach.

Poza tym, prawo zamówień publicznych wyraźnie wskazuje, że Przystępujący do postępowania jest zobowiązany wskazać stronę do której przystępuje. Użycie przez ustawodawcę liczby pojedynczej potwierdza, że możliwe jest przystąpienie tylko do jednej ze stron (KIO 1898/12).

Przystąpienie w całości czy tylko w części?

Przystępujący nie ma obowiązku popierania wszelkich zarzutów odwołania (jeśli przystąpi po stronie Wykonawcy). Możliwe jest ograniczenie się przez przystępującego do poparcia tylko tych zarzutów, które wiążą się z jego własnym interesem (KIO 2055/13).

KIO: niedopuszczalne przystąpienie po obu stronach

Na zakończenie warto przedstawić wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 16 września 2010 r. (KIO/UZP 1903/10), który podsumowuje informacje zawarte w artykule. W orzeczeniu Izba stwierdziła, że

dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika postępowania Wykonawcy, który zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po obu stronach postępowania prowadziłoby do sytuacji, w której Przystępujący popierając część zarzutu, a odpierając pozostałe, pozostawałby w sprzeczności z czynnościami i stanowiskami zarówno Zamawiającego jak i Odwołującego, co naruszałoby normę wyrażoną w art. 185 ust. 5 PZP.

Należy pamiętać: przystąpić można tylko do jednej strony postępowania! Wynika to z faktu, że stanowisko Przystępującego musi być zgodne ze stanowiskiem strony.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa