20.03.2017

Status Wykonawcy (a zatem i możliwość przystąpienia do odwołania) można utracić!

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Tylko Wykonawca może przystąpić do postępowania odwoławczego – wynika z art. 185 ust. 2 Prawa zamówień publicznych (PZP). Jednak w toku postępowania o udzielenie zamówienia posiadanie statusu Wykonawcy podlega zmianom… Jak 31 sierpnia 2015 r. zawyrokowała Krajowa Izba Odwoławcza: status Wykonawcy można utracić! (sygn. KIO 1792/15).

Przypomnienie: jak przystąpić do postępowania odwoławczego?

Po pierwsze: zgłoszenie przez Wykonawcę chęci przystąpienia do postępowania odwoławczego musi nastąpić w terminie 3 dni od otrzymania kopii odwołania.

Po drugie: w przystąpieniu do odwołania Wykonawca musi wskazać stronę, do której przystępuje oraz wykazać swój interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść tej strony.

Po trzecie: zgłoszenie przystąpienia musi zostać doręczone Prezesowi Izby, a jego kopia przesłana Zamawiającemu oraz Wykonawcy, który wniósł odwołanie.

Kumulatywne zaistnienie przesłanek wskazanych wyżej, a wymienionych w art. 185 ust. 2 PZP badane jest przez Izbę z urzędu.

Z powyższego przepisu wynika m.in., że z omawianej instytucji skorzystać może tylko Wykonawca. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 11 PZP Wykonawca to „osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego”.

Możliwe utracenie statusu Wykonawcy!

Istotne jest przy tym, że posiadanie statusu Wykonawcy podlega zmianom w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co oznacza, że status ten można utracić. I tak przykładowo: podmiot składający wnioski o wyjaśnienie SIWZ jest legitymowany do wniesienia odwołania obejmującego jej postanowienia, ale nie złożywszy oferty nie będzie uprawniony do kwestionowania czynności Zamawiającego związanych z badaniem i oceną ofert.

W analizowanym przez KIO stanie faktycznym do sytuacji utraty statusu Wykonawcy doszło ponieważ zgłaszający przystąpienie nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia do wniesienia odwołania na czynność odrzucenia jego oferty, pomimo posiadania takiej możliwości. Z tego powodu odrzucenie jego oferty przez Zamawiającego stało się niewzruszalne. W konsekwencji, nie mogąc skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia, Wykonawca utracił swój status upoważniający go do zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa