25.05.2020

Tylko nieusuwalna niezgodność z SIWZ powoduje odrzucenie oferty

Prawo zamówień publicznych obliguje Zamawiającego prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego do odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę, jeśli spełnia ona przesłanki określone w art. 89 ust. 1 PZP.

Do przesłanek nakładających na Zamawiającego obowiązek odrzucenia oferty należą m.in.:

jej niezgodność z prawem zamówień publicznych (pkt 1),

jej niezgodność z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pkt 2),

ustalenie, iż jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (pkt 3).

Należy konsekwentnie przypominać, że spełnienie przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 PZP obliguje Zamawiającego do odrzucenia oferty i w tym zakresie nie ma on dowolności. Odrzucenie oferty w takich przypadkach nie jest prawem Zamawiającego, lecz jego obowiązkiem.

W wyroku z 10 marca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza przypomniała, że aby zastosować podstawę odrzucenia oferty z art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP musi być możliwe do uchwycenia, na czym konkretnie niezgodność oferty z SIWZ polega.

W ocenie Izby powyższe zakłada, że należy ustalić w jakim zakresie oraz z jakimi postanowieniami SIWZ dana oferta jest niezgodna.

„Odrzuceniu podlega zatem wyłącznie oferta, której treść jest niezgodna z treścią SIWZ w sposób zasadniczy i nieusuwalny, gdyż obowiązkiem Zamawiającego jest poprawienie w złożonej ofercie niezgodności z SIWZ niemających istotnego charakteru.” (KIO 378/20, KIO 387/20)

Podsumowanie

Wyrok KIO jasno wskazuje, że aby Zamawiający musiał zastosować art. 89 ust. 1 PZP i odrzucić ofertę Wykonawcy musi najpierw ustalić, że niezgodności oferty z treścią SIWZ nie można usunąć.

W art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, przepisy obligują Zamawiającego do poprawienia w ofercie innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi