12.08.2019

Udostępnienie protokołu a dostęp do informacji publicznej

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z prawem zamówień publicznych oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3 PZP, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. Jak wskazuje art. 96 ust. 3 PZP, protokół wraz z załącznikami jest jawny z tą różnicą, że załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, lecz:

oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia,

oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert,

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W odniesieniu do kwestii udostępniania protokołu oraz załączników do niego, może pojawić się pytanie o relację pomiędzy powyższymi przepisami prawa zamówień publicznych a regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Związek prawa zamówień publicznych z ustawą o dostępie do informacji publicznej

Zbadania takiej relacji, w wyroku wydanym 16 czerwca 2019 r., podjął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

W orzeczeniu tym Sąd uznał, że przepisy prawa zamówień publicznych, które wskazałem na wstępie, są przepisami szczególnymi w stosunku do ustawy o dostępie do informacji publicznej.

„Określają one sposób udostępniania informacji publicznych dotyczących zamówień publicznych. Nie eliminują natomiast uregulowań ustawy o dostępie do informacji publicznej dotyczących sposobu załatwiania wniosku, tj. m.in. art. 14 ust. 2 i art. 16 u.d.i.p.” (II SAB/Go 125/19)

Przywołane przez Sąd przepisy ustawy wskazują m.in., co musi nastąpić kiedy informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem. Wskazuje także, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być niezwłocznie udostępniona. Ponadto odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 ustawy przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

Czy dokumenty przetargowe są informacją publiczną?

W ocenie Sądu, mimo że przepisy prawa zamówień publicznych mają szczególny charakter, to nie oznacza to, że: „poprzez choćby czasowe ograniczenia możliwości udostępniania określonych informacji, odbiera przymiot informacji publicznej innym niż umowy i protokoły, dokumentom posiadającym taki walor, a dotyczącym postępowań przetargowych i szeroko pojętej realizacji zamówień publicznych”.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa