06.12.2022

Ujawnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny są integralną częścią oferty w znaczeniu szerokim – przyznała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 25 maja 2022 r. (KIO 1191/2022). Oferta w znaczeniu wąskim to oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy (art. 66 par. 1 k.c.).

W zamówieniach publicznych przyjmuje się, że oświadczenie Wykonawcy w zakresie świadczenia i jego ceny jest zawarte w formularzu ofertowym. Funkcjonuje też jednak koncepcja oferty sensu largo  – to wszystkie oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę 

W konsekwencji, wyjaśnienia rażąco niskiej ceny Zamawiający powinien ujawnić Wykonawcom w takim trybie, jak ofertę, a nie jak inne załączniki do protokołu postępowania.

Zastrzeganie tylko kluczowych informacji

Według Izby Zamawiający postąpił prawidłowo podejmując decyzję o odtajnieniu dokumentów, złożonych przez Odwołującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający wykazał, że z podanego przez Odwołującego uzasadnienia konieczności zachowania informacji w poufności, nie wynika, które konkretne fragmenty zastrzeżonych przez Odwołującego dokumentów stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak jest w uzasadnieniu odniesienia się do poszczególnych dokumentów (plików) wraz z wyjaśnieniem, jakie elementy ich treści uznał Odwołujący za tajne i z jakiego powodu.

Według orzecznictwa „utajnieniu nie powinny podlegać wyjaśnienia w całości, a wyłącznie kluczowe elementy”. - Zastrzeganie informacji jest wyjątkiem od reguły jawności – podkreśliła Izba.

Zastrzeżenie ze względu na treść informacji

Według KIO zastrzeżeniu jako tajemnica przedsiębiorstwa podlegają informacje nie ze względu na ich rodzaj, lecz tylko ze względu na zawartą w nich treść i tylko w zakresie, z którego ta treść bezpośrednio wynika (wyrok KIO 228/18).

Nie jest zasadne i dopuszczalne obejmowanie zastrzeżeniem całego dokumentu w sytuacji, kiedy tylko pewna jego treść odpowiada wymaganiom ustawowym (wyrok KIO 1873/16). Oznacza to, że Wykonawcy powinni dokonać utajnienia w zakresie tych elementów, które będą stanowiły dla nich wartość gospodarczą, a elementy te powinny zawierać informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne przedsiębiorstwa.

Jeśli w wyjaśnieniach tylko pewna część zasługuje na objęcie go tajemnicą przedsiębiorstwa, to ten fakt nie rozciąga tego uprawnienia na cały dokument.

Podsumowanie

Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny Zamawiający powinien ujawnić Wykonawcom w takim trybie, jak ofertę, a nie jak chce Odwołujący, jak inne załączniki do protokołu postępowania. To pogląd obecnie ugruntowany, zarówno w orzecznictwie, jak i piśmiennictwie (Agnieszka Matusiak w komentarzu do art. 74 Prawa zamówień publicznych, Komentarz, wyd. 3, 2022 r., Legalis).

Zespół Kancelarii Szołajski Legal Group od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w Twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa