31.03.2020

Unieważnienie aukcji a unieważnienie postępowania

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wyrok uwzględniający odwołanie dotyczące związku pomiędzy unieważnieniem aukcji a unieważnieniem postępowania wydała Krajowa Izba Odwoławcza 31 grudnia 2019 r.(KIO 2552/19).

Zdaniem Odwołującego, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, unieważniając aukcję Zamawiający winien był unieważnić całe postępowanie. Konsekwencją czynności unieważnienia aukcji jest unieważnienie postępowania, albowiem powtórzenie aukcji elektronicznej nie jest możliwe. Wynika to z tego, że postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej mają charakter zbliżony do składania kolejnych ofert.

Zdaniem KIO, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Unieważnienie czynności w postępowaniu czy postępowania?

W ocenie Izby, zarzut Odwołującego nie zasługiwał na uwzględnienie, albowiem co do zasady nie można utożsamiać czynności unieważnienia aukcji z unieważnieniem postępowania.

Analizując odwołanie Izba stwierdziła, iż podziela pogląd wyrażony w wyroku KIO z 30 stycznia 2019 r. (sygn. akt KIO 2700/18). Zgodnie z tym wyrokiem, aukcja elektroniczna nie jest odrębnym trybem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, lecz swoistą „dogrywką elektroniczną”, która następuje po dokonaniu oceny ofert. Jej celem jest zwiększenie konkurencyjności złożonych ofert.

Krajowa Izba Odwoławcza stanęła na stanowisku, iż przeprowadzenie aukcji elektronicznej jako czynności w postępowaniu podlega takim samym regułom, jak każda inna czynność w postępowaniu, a tym samym podlega ona unieważnieniu lub powtórzeniu.

Jak słusznie zauważyła KIO, unieważnienie aukcji elektronicznej nie jest synonimem unieważnienia postępowania, są to bowiem dwie odrębne i niezależne od siebie instytucje, których nie należy utożsamiać.

Unieważnienie postępowania skutkuje jego zakończeniem, natomiast unieważnienie czynności w postępowaniu nie oznacza zakończenia postępowania, lecz powrót etapu poprzedzającego podjęcie wadliwej czynności. Daje możliwość jego przeprowadzenia zgodnie z wymaganymi przepisami.

Podsumowanie

Konkludując, unieważnienie aukcji to unieważnienie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a nie unieważnienie całego postępowania!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa