15.10.2018

Uwaga Wykonawcy - nowe wyłączenie stosowania PZP

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Nowa okoliczność wyłączenia stosowania przepisów prawa zamówień publicznych została dodana wraz ze zmianą ustawy PZP, która weszła w życie 1 października 2018 r.

Powyższa zmiana wynika z art. 81 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Polega na dodaniu punktu 13a w art. 4 PZP.

Zgodnie z nowym przepisem ustawy PZP nie stosuje się do umów, o których mowa w art. 149 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).

Wyłączone w tym przepisie umowy dotyczą powierzenia spółce celowej uczelni naukowej:

  • zarządzanie prawami do wyników lub do know-how, o których mowa w ust. 1, w zakresie komercjalizacji bezpośredniej;
  • zarządzanie infrastrukturą badawczą.

Wnioski

Dodawanie kolejnych wyjątków od stosowania ustawy PZP zawsze powinno budzić pytanie o sens tego wyłączenia. W powyższym zakresie, zasadność wyłączenia stosowania ustawy PZP wymaga szerszego uzasadnienia.

Z jednej strony wyłączenie to pozwala Zamawiającym na zawieranie umów na zarządzanie prawami do wyników lub do know-how czy też zarządzanie infrastrukturą badawczą z pominięciem ustawy PZP, co stanowi ułatwienie funkcjonowania tej współpracy.

Z drugiej strony jednak wyłączenie takie powoduje, że komercyjne podmioty, które specjalizują się z w takim zarządzaniu, nie będą mogły złożyć konkurencyjnej oferty na realizację tych usług.

Warto się zastanowić czy taka ingerencja ustawodawcy jest korzystna dla obu stron, czyli zarówno dla Zamawiających jaki i szerszego grona Wykonawców.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa