11.05.2023

Uzasadnienie czynności unieważnienia aukcji elektronicznej

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Przepisy prawa zamówień publicznych nie określają szczególnego obowiązku uzasadnienia czynności unieważnienia aukcji elektronicznej, jak to ma miejsce w odniesieniu do czynności odrzucenia oferty. Zasada przejrzystości postępowania (art. 16 ust.2 PZP) przemawia jednak za koniecznością przedstawienia motywów działania Zamawiającego.

Krajowa Izba Odwoławcza podkreśliła w wyroku KIO 141/22 z 7 lutego 2022 r., że Zamawiający nie naruszył przepisów ustawy i wywiązał się z obowiązku uzasadnienia swoich czynności.

Ważne jest uzasadnienie Zamawiającego

Przywołując dokumentację, Zamawiający wskazał, że zostały złożone postąpienia prawidłowo podpisane podpisem elektronicznym, nie zostały one jednak odnotowane w rankingu widocznym dla Wykonawców na platformie, na której toczyła się aukcja. Uniemożliwiło to podjęcie decyzji o ewentualnym kolejnym postąpieniu przez Odwołującego.

Wobec braku szczególnych wymagań co do uzasadnienia decyzji o unieważnieniu aukcji należy stwierdzić, że przedstawione uzasadnienie, zgodne ze stanem faktycznym, wystarczająco wyjaśnia, dlaczego w wyniku przeprowadzonej aukcji dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty nie było możliwe, a konieczne było powtórzenie aukcji.

Unieważnienie aukcji jedyną możliwością kontynuowania postępowania

Ocena ustalonego w rozpoznawanej sprawie stanu faktycznego wymagała odpowiedzi na pytanie: czy brak wpisania kwoty oferty w odpowiedniej rubryce platformy można uznać za okoliczność powodującą, że oferta nie została ważnie złożona?

W ocenie Izby na tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi przeczącej. Izba wzięła pod uwagę, że taki sposób złożenia oferty nie narusza żadnego z postanowień par. 18 SWZ, w którym Zamawiający stosownie do art. 230 PZP określił wszystkie wymagane informacje dotyczące aukcji elektronicznej.

Według Izby w zaistniałym stanie faktycznym jedyną możliwością prawidłowego kontynuowania postępowania i wyboru oferty najkorzystniejszej było właśnie unieważnienie aukcji z 12 stycznia 2022 r. i jej powtórzenie. Zamawiający bowiem nie mógł w wyniku przeprowadzonej aukcji wybrać ani oferty Przystępującego, ani oferty Odwołującego.

Wobec niestwierdzenia naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, odwołanie podlegało oddaleniu.

Zespół Kancelarii Szołajski Legal Group od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu.

 

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa