29.07.2019

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, informując wszystkich Wykonawców o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, Zamawiający ma obowiązek podać uzasadnienie faktyczne i prawne.

W kwestii zakresu tego obowiązku Zamawiającego wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza w dwóch nowych wyrokach z 20 marca 2019 r. (sygn. akt KIO 410/19) oraz z 18 kwietnia 2019 r. (sygn. akt KIO 589/19).

Wyrok KIO 589/19

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej obowiązek Zamawiającego, którym jest konieczność uzasadnienia wykluczenia Wykonawców stanowi wyraz realizacji naczelnych zasad obowiązujących w systemie zamówień publicznych. Mowa tutaj oczywiście o zasadzie jawności postępowania oraz równego traktowania Wykonawców oraz zasadzie zachowania uczciwej konkurencji.

Trzeba podkreślić, że na podstawie uzasadnienia Zamawiającego Wykonawca podejmuje decyzję w przedmiocie składania odwołania oraz treści zarzutów formułowanych w odwołaniu.

A zatem uzasadnienie faktyczne czynności wykluczenia Wykonawcy z postępowania winno w sposób szeroki i wyczerpujący prezentować jakie okoliczności stanowiły podstawę decyzji Zamawiającego. W ten sposób Wykonawca niepodzielający dokonanej przez Zamawiającego oceny może ustosunkować się do zarzutów.

Wyrok KIO 410/19

W kolejnym przytaczanym wyroku KIO podkreśla, że Zamawiający nie może zwolnić się z obowiązku przedstawienia uzasadnienia faktycznego i prawnego swej czynności.

W uzasadnieniu bowiem powinno się znaleźć ustalenie czy, a jeżeli tak, to jakie fakty przemawiają za spełnieniem przesłanek wykluczenia.

To właśnie interpretacja tych faktów i towarzyszący jej wywód prawny musi znaleźć się w uzasadnieniu czynności wykluczenia, sporządzonym przez Zamawiającego.

Wnioski

Niekompletne lub pobieżne uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy jest skuteczną podstawą odwołania do KIO. Obydwie strony postępowania muszą pamiętać, że Zamawiający ma obowiązek sporządzić szczegółowe uzasadnienie faktyczne i prawne.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa