27.05.2019

Wadium w dobie elektronizacji zamówień publicznych

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Kolejne odwołanie dotyczące formy składania wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego rozpatrywała Krajowa Izba Odwoławcza 14 marca 2019 r. (sygn. akt KIO 338/19). W wyroku KIO orzekła, że wadium ma zabezpieczyć Zamawiającego i na ten walor nie powinna mieć wpływu forma zakomunikowania o takim zabezpieczeniu przez Wykonawcę.

Czy skan gwarancji jest prawidłową formą złożenia wadium?

KIO rozstrzygała spór, dotyczący złożenia przez jednego z Wykonawców jako wadium gwarancji ubezpieczeniowej w formie papierowej wystawionej przez ubezpieczyciela oraz przesłania jej skanu wraz z ofertą. Zamawiający uznał tak złożoną gwarancję jako prawidłowe złożenie wadium w postępowaniu.

Jeden z Wykonawców odwołał się do KIO zarzucając, że gwarancję złożono albo w niewłaściwej formie (na piśmie), albo w formie kopii elektronicznej (skan gwarancji na piśmie). Zdaniem Odwołującego, każda z tych sytuacji była niezgodna z art. 10a ust. 1 PZP. Na podstawie przytoczonego przepisu cała komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą powinna być prowadzona elektronicznie. Dotyczy to wszystkich dokumentów, w tym również gwarancji wadialnej.

KIO badała wyłącznie zgodność z prawem złożenia pisemnego dokumentu gwarancji doręczonego do siedziby Zamawiającego. Izba uznała złożoną gwarancję wadialną jako prawidłową, a zatem zgodziła się ze stanowiskiem Zamawiającego.

KIO o wadium: najistotniejsze spełnianie celu, nie forma

Swoja argumentację KIO oparła na stwierdzeniu, że „w przypadku wadium najistotniejsze znaczenie ma spełnianie jego celu, nie zaś sposób zakomunikowania Zamawiającemu o jego ustanowieniu.”

KIO podkreśliła, iż „dokument potwierdzający wniesienie wadium został Zamawiającemu doręczony w przeddzień upływu terminu składania ofert, a jego treść nie była przedmiotem sporu. W związku z powyższym niewątpliwie oferta została zabezpieczona w jednej z form przewidzianych przepisami PZP, a sam Zamawiający, na podstawie posiadanego dokumentu, był uprawniony do żądania od gwaranta kwoty z niej wynikającej w razie ziszczenia się jednej z przesłanek stanowiących podstawę skorzystania z tego zabezpieczenia.”

Tymczasem w opinii Urzędu Zamówień Publicznych „wadium, jako jeden z dokumentów niezbędnych do złożenia skutecznej i ważnej oferty również powinno być wniesione w postaci elektronicznej”.

 

Podsumowanie

Zdaniem KIO24 składanie wadium w postaci papierowej gwarancji bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego jest zgodne z przepisami. Zdarzają się jednak zapisy SIWZ, które wykluczają wersję papierową i wtedy należy złożyć dokument w wersji elektronicznej.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa