07.03.2022

Wezwanie do wyjaśnień w przedmiocie istotnych części składowych ceny

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zarzut rażąco niskiej ceny jest jednym z najczęściej podnoszonym w postępowaniu odwoławczym. Należy jednak rozróżnić rażąco niską cenę oraz istotne części składowe tej ceny na co wskazała KIO w wyroku z 13 września 2021 r. (KIO 2192/21).

 

Kiedy cena jest rażąco niska?

 

Definicja rażąco niskiej ceny została uregulowana dosyć precyzyjnie. W PZP ustawodawca wprost wskazał, że rażąco niską ceną jest cena całkowita, która jest niższa o ponad 30 proc. od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. W przypadku wystąpienia tak dużej różnicy Zamawiający jest zobowiązany do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień.

 

Może zdarzyć się jednak tak, że cena całkowita mieści się we wskazanych kryteriach i nie zachodzi obowiązek wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień, a jednocześnie jedna z istotnych części składowych ceny wydaje się rażąco niska. W odniesieniu do tego przypadku ustawodawca nie określił szczegółowo progów wartości, poniżej których następuje obowiązek wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień.

 

Co zrobić, kiedy istotna część składowa ceny jest rażąco niska?

 

Jedyną dyrektywą, jaką powinien kierować się w tym względzie Zamawiający jest jego własna ocena, czy istotne części składowe ceny wydają się mu rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego warunkami. Innymi słowy, to od wyniku indywidualnej oceny Zamawiającego zależy, czy występują podstawy do wezwania Wykonawcy do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny.

 

Z punktu widzenia postępowania odwoławczego ma to również takie znaczenie, że brak wezwania do złożenia wyjaśnień w przypadku rażąco niskiej ceny może prowadzić do unieważnienia wyboru oferty. Natomiast brak takiego wezwania co do istotnych części składowych nie wywoła takiego skutku.

 

Podsumowanie

 

Ustawa PZP bardzo precyzyjnie definiuje pojęcie rażąco niskiej ceny. Jednak od rażąco niskiej ceny całkowitej zamówienia należy odróżnić istotne części składowe tej ceny.

 

Oceniając, czy istotne części składowe ceny wydają się rażąco niskie, Zamawiający opiera się wyłącznie na własnym osądzie.

 

Kancelaria Szołajski Legal Group chętnie pomaga Wykonawcom, Zamawiającym i Odwołującym w postępowaniach przed KIO.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa