29.04.2019

Wyjaśnienie treści złożonej oferty – ciekawe orzeczenie KIO

Zgodnie z art. 87 ust. 1 PZP, w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Przepisy wyraźnie nie dopuszczają prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w treści oferty.

Orzeczenie KIO

Krajowa Izba Odwoławcza, 31 października 2018 r. wydała wyrok w sprawie KIO 2143/18. Zgodnie z nim Zamawiający w drodze art. 87 ust. 1 PZP może wyjaśnić nieścisłości w ofercie, nawet jeżeli dotyczą kryteriów oceny ofert.

Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty w zakresie informacji oczywistych i niepowodujących merytorycznej zmiany treści oferty, których to Wykonawca nie zamieścił w ofercie.

Zdaniem KIO, wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w zakresie podstawowych informacji, które Wykonawca pominął w tabeli w ofercie jest uzasadnione nawet gdyby spowodowało przyznanie Wykonawcy dodatkowych punktów w danym kryterium oceny.

Wnioski

Zasadnym jest zatem wskazanie, iż Wykonawcy którzy pominęli oczywiste informacje w ofercie, które nie będą powodowały negocjacji jej treści, a jedynie doprecyzowanie okoliczności wynikających z oferty, mogą zasadnie liczyć na wezwanie Zamawiającego do wyjaśnienia treści oferty.

Zamawiający natomiast winni korzystać z uprawnienia do wyjaśnienia treści oferty, również w zakresie związanym z kryterium oceny ofert.

To ważne orzeczenie, dające nadzieję uczestnikom rynku zamówień publicznych na wyjaśnienie – doprecyzowanie okoliczności zawartych w ofercie Wykonawcy – które może mieć wpływ na kryteria oceny ofert.

 

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO