29.04.2019

Wyjaśnienie treści złożonej oferty – ciekawe orzeczenie KIO

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z art. 87 ust. 1 PZP, w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Przepisy wyraźnie nie dopuszczają prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w treści oferty.

Orzeczenie KIO

Krajowa Izba Odwoławcza, 31 października 2018 r. wydała wyrok w sprawie KIO 2143/18. Zgodnie z nim Zamawiający w drodze art. 87 ust. 1 PZP może wyjaśnić nieścisłości w ofercie, nawet jeżeli dotyczą kryteriów oceny ofert.

Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty w zakresie informacji oczywistych i niepowodujących merytorycznej zmiany treści oferty, których to Wykonawca nie zamieścił w ofercie.

Zdaniem KIO, wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w zakresie podstawowych informacji, które Wykonawca pominął w tabeli w ofercie jest uzasadnione nawet gdyby spowodowało przyznanie Wykonawcy dodatkowych punktów w danym kryterium oceny.

Wnioski

Zasadnym jest zatem wskazanie, iż Wykonawcy którzy pominęli oczywiste informacje w ofercie, które nie będą powodowały negocjacji jej treści, a jedynie doprecyzowanie okoliczności wynikających z oferty, mogą zasadnie liczyć na wezwanie Zamawiającego do wyjaśnienia treści oferty.

Zamawiający natomiast winni korzystać z uprawnienia do wyjaśnienia treści oferty, również w zakresie związanym z kryterium oceny ofert.

To ważne orzeczenie, dające nadzieję uczestnikom rynku zamówień publicznych na wyjaśnienie – doprecyzowanie okoliczności zawartych w ofercie Wykonawcy – które może mieć wpływ na kryteria oceny ofert.

 

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa