27.07.2020

Wyjaśnienia Wykonawcy są odpowiedzią na wątpliwości Zamawiającego

W trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca może zostać wezwany przez Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień i złożenia dowodów. Dotyczą one m.in. oszczędności wybranej metody wykonania zamówienia, rozwiązań technicznych czy kosztów pracy.

Uprawnienie Zamawiającego wynika wprost z art. 90 ust. 1 PZP. W wyroku z 10 marca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza dokonała analizy tego przepisu i właśnie tezy sformułowane przez Izbę przybliżę w dzisiejszym artykule.

W ocenie KIO, by wezwanie Zamawiającego było zasadne, musi być poprzedzone konkretnymi okolicznościami.

Cena oferty, koszt lub ich istotne części składowe muszą wydawać się Zamawiającemu rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić jego wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów.

Podsumowanie

Należy podkreślić, że to Zamawiający jest adresatem art. 90 ust. 1 PZP, a nie Wykonawca. Wynika to bezpośrednio z analizy artykułu.

„Przepis stanowi, że wezwanie takie jest zasadne, jeśli to Zamawiający takich wątpliwości nabierze.” (KIO 398/20)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO