20.01.2020

Wykaz usług może być zmieniany

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający może żądać określonych dokumentów.

Typy dokumentów zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 W artykule chcę szczególnie zwrócić uwagę na fakt, że Zamawiający może żądać:

wykazu wykonanych robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,

wykazu wykonanych dostaw lub usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane.

Warto pamiętać, że złożony przez Wykonawcę wykaz nie jest ostateczny i może być zmieniany!

W takiej sytuacji należy zbadać, a następnie podjąć decyzję, który wykaz uznać za wiążący w danym postępowaniu.

KIO: kolejny wykaz ma pierwszeństwo

W wyroku wydanym 20 listopada 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza stanęła na stanowisku, że Zamawiający nie może brać pod uwagę pierwotnie złożonego wykazu, jeżeli ten sam Wykonawca złożył w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego kolejny wykaz zawierający inne usługi.

„W przeciwnym razie w postępowaniu funkcjonowałyby dwa wykazy, które zawierałyby różne usługi, co byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami systemu zamówień publicznych wskazanymi w art. 7 ust. 1 PZP, a szczególnie z zasadą przejrzystości.” (KIO 2223/19)

Podsumowanie

Mając na uwadze przepisy PZP, rozporządzenie przywołane w artykule oraz orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej warto zapamiętać zasadę, że każdy kolejny składany w postępowaniu wykaz, zastępuje wykaz poprzedni. Przyjęcie tej zasady powoduje, że w postępowaniu funkcjonuje tylko jeden taki dokument.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa