17.12.2019

Wykazanie skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa

W orzeczeniu z 25 października 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza podkreśliła obowiązki Wykonawcy i prawa Zamawiającego przy zastrzeganiu informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa (sygn. akt KIO 2033/19).

Podstawa prawna

Jak potwierdziła Izba, w art. 8 ust. 3 PZP przewidziano, że Wykonawca chcący skorzystać z ochrony informacji stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa, ma obowiązek wykazania spełniania przez objęte ochroną dane, przesłanek wynikających z przepisu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykazanie informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa winno nastąpić nie później niż w dniu, w którym złożone zostały w postępowaniu oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy zastrzeżeniu podlegają inne dokumenty, winno być ono (wraz z wykazaniem) uczynione nie później niż w dniu, w którym składane są podlegające zastrzeżeniu dokumenty.

Obowiązek „wykazania” jest po stronie Wykonawcy

Jak słusznie podkreśliła Krajowa Izba Odwoławcza obowiązek „wykazania”, o którym mowa w art. 8 ust. 3 PZP to obowiązek leżący po stronie Wykonawcy. Podmiot zastrzegający określone informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa, bez wcześniejszego wezwania Zamawiającego, w odpowiednim momencie postępowania winien udowodnić zasadność poczynionego zastrzeżenia.

Zdaniem KIO, brak takich wyjaśnień lub złożenie wyjaśnień ogólnikowych, równoznaczne wyłącznie z formalnym dopełnieniem tego obowiązku, powinno być traktowane jako rezygnacja z przewidzianej przepisem art. 8 ust. 3 PZP ochrony!

W sytuacji niedopełnienia obowiązku złożenia wyjaśnień przez Wykonawcę, prawem, a wręcz obowiązkiem Zamawiającego jest ujawnienie nieskutecznie utajnionych informacji.

Podsumowanie

W ocenie KIO, nie jakiekolwiek wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę stanowią podstawę do uznania skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Podstawą zastrzeżenia są wyjaśnienia, którymi Wykonawca wykazuje wypełnienie przesłanek warunkujących skuteczność takiego zastrzeżenia.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi