24.01.2022

Wykluczenie Wykonawcy, który nie wykonał zamówienia publicznego

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W wyroku z 13 grudnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza wypowiedziała się nt. zasadności wykluczenia Wykonawcy, który nie wykonał zamówienia publicznego (KIO 3467/21). Sprawa dotyczyła złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

 

Wykonawca, do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty, dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

Oświadczenie powinno obejmować tylko informacje konieczne do potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji – określonych na potrzeby konkretnego postępowania. 

 

Jak potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza, Zamawiający może wykluczyć z postępowania Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał istotnego zobowiązania wynikającego z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji. Wykluczenie Wykonawcy może mieć miejsce, jeżeli w skutek jego nienależytego działania doszło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

 

Zamawiający musi wskazać podstawę wykluczenia

 

W sytuacji, kiedy Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na powyższej podstawie, ma obowiązek wskazać podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.

 

Zatem, aby wykluczyć Wykonawcę, który nienależycie wykonał wcześniejsze zamówienie, muszą być spełnione łącznie wszystkie przesłanki. Natomiast ocena, czy Wykonawca podlega wykluczeniu musi być dokonana na podstawie stanu faktycznego.

 

Po weryfikacji stanu faktycznego Zamawiający ma obowiązek sprawdzić, czy wskazane przesłanki wystąpiły z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Nie ma znaczenia czy niewykonanie było zawinione przez Wykonawcę.

 

Niewykonanie zamówienia z powodu „siły wyższej”

 

Warto podkreślić, że powyższe wskazania nie obejmują przyczyn, za które żadna ze stron umowy nie odpowiada – zwłaszcza noszących znamiona siły wyższej lub związanych z zachowaniem osób trzecich.

 

Ponadto zawinienie Wykonawcy oraz jego stopień może mieć wpływ na ocenę zaistnienia przesłanki znaczącego naruszenia zobowiązania.

 

Podsumowanie

 

Zamawiający ma prawo weryfikować przesłanki wykluczenia Wykonawcy. Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z prawdą.

 

Wiele potrzebnych informacji zarówno dla Zamawiających, Wykonawców jak i przystępujących do odwołania znajdziesz na portalu kio24.org. Prawnicy kancelarii Szołajski Legal Group od lat wspierają wszystkie strony postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Chętnie pomożemy także w Twojej sprawie. Możesz skontaktować się z nami!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa