11.06.2019

Wykluczenie Wykonawcy za przestępstwa skarbowe

Rozstrzygnięcie kwestii zakresu pojęcia „przestępstwo skarbowe” było przedmiotem odwołania, które Krajowa Izba Odwoławcza rozstrzygała 22 stycznia 2019 r. (sygn. akt KIO 30/19).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. c PZP, Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo skarbowe.

Przestępstwo skarbowe

W art. 53 § 1 i 2 Kodeksu karnego skarbowego określono, że przestępstwami skarbowymi są wyłącznie czyny zabronione określone w kodeksie karnym skarbowym.

Definicji „przestępstwa skarbowego” nie wolno interpretować w sposób rozszerzający. A zatem przestępstwem skarbowym nie są czyny zabronione określone w innych aktach prawnych.

Rozstrzygnięcie KIO

W opisywanej sprawie, przyczyną odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej było uznanie za przestępstwo skarbowe przez Zamawiającego, przestępstwa opisanego w ustawie o rachunkowości.

Zgodnie z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości, kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej we właściwym rejestrze sądowym, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (czyli ponosi odpowiedzialność karną).

W ocenie KIO jednak „nie można przyjąć, że podmiot, który został skazany za czyn wymieniony w ustawie o rachunkowości, jest automatycznie skazany za przestępstwo skarbowe”.

Wnioski

W ocenie Izby, Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, którego prawomocnie skazano za przestępstwo skarbowe – tj. za czyn zabroniony określony wyłącznie w kodeksie karnym skarbowym, a nie w innych aktach prawnych.

A zatem Wykonawca, który był skazany za czyn określony w ustawie o rachunkowości, nie może zostać uznany za skazanego za przestępstwo skarbowe. Na tej podstawie nie może również zostać wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO