11.06.2019

Wykluczenie Wykonawcy za przestępstwa skarbowe

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Rozstrzygnięcie kwestii zakresu pojęcia „przestępstwo skarbowe” było przedmiotem odwołania, które Krajowa Izba Odwoławcza rozstrzygała 22 stycznia 2019 r. (sygn. akt KIO 30/19).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. c PZP, Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo skarbowe.

Przestępstwo skarbowe

W art. 53 § 1 i 2 Kodeksu karnego skarbowego określono, że przestępstwami skarbowymi są wyłącznie czyny zabronione określone w kodeksie karnym skarbowym.

Definicji „przestępstwa skarbowego” nie wolno interpretować w sposób rozszerzający. A zatem przestępstwem skarbowym nie są czyny zabronione określone w innych aktach prawnych.

Rozstrzygnięcie KIO

W opisywanej sprawie, przyczyną odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej było uznanie za przestępstwo skarbowe przez Zamawiającego, przestępstwa opisanego w ustawie o rachunkowości.

Zgodnie z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości, kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej we właściwym rejestrze sądowym, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (czyli ponosi odpowiedzialność karną).

W ocenie KIO jednak „nie można przyjąć, że podmiot, który został skazany za czyn wymieniony w ustawie o rachunkowości, jest automatycznie skazany za przestępstwo skarbowe”.

Wnioski

W ocenie Izby, Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, którego prawomocnie skazano za przestępstwo skarbowe – tj. za czyn zabroniony określony wyłącznie w kodeksie karnym skarbowym, a nie w innych aktach prawnych.

A zatem Wykonawca, który był skazany za czyn określony w ustawie o rachunkowości, nie może zostać uznany za skazanego za przestępstwo skarbowe. Na tej podstawie nie może również zostać wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa