30.08.2022

Wykluczenie Wykonawcy za wprowadzenie w błąd Zamawiającego

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Przepisy art. 109 PZP przedstawiają 10 przesłanek fakultatywnego wykluczenia Wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o charakterze dobrowolnym. W punkcie 10 czytamy, że „Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia”.

Wykonawca zataił fakt, że został obciążony karą

W wyroku KIO 449/22 z 14 marca 2022 r. Izba poparła stanowisko Zamawiającego, który wyeliminował odwołującego z przetargu. Jak stwierdziła Izba, Wykonawca „przedstawił informacje wprowadzające Zamawiającego w błąd określony w art. 109 ust. 1 pkt 10 PZP”. Dotyczyły one odpowiedzi na pytanie zawarte w treści Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia o odszkodowania i sankcje we wcześniejszej umowie w sprawie zamówienia publicznego.

Jak orzekła Izba „każdy rzetelnie działający Wykonawca ma świadomość, że prawidłowym i powszechnie przyjętym w obrocie sposobem wypełniania JEDZ jest transparentne podanie okoliczności dotyczących naliczania kar, które mogą zostać kwalifikowane przez art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP i ewentualne opisanie swojego stanowiska w tym zakresie, co JEDZ umożliwia”. Jak dodano „mając tą świadomość odwołujący zdecydował się zachować inaczej, czyli zataić fakt, że został tego typu karą obciążony.”

Przepis samodzielny, pełni rolę prewencyjną

Jak podkreśliła KIO w omawianym wyroku, zastosowanie art. 109 ust. 1 pkt 10 PZP nie jest zależne od tego, czy w przetargu potwierdzą się inne podstawy wykluczenia. Jest to samodzielny, odrębny przepis, który nie jest uzależniony od stwierdzenia przesłanek chociażby art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP.

Przepis art. 109 ust. 1 pkt 10 PZP systemowo pełni także rolę prewencyjną. Jego celem jest nie tylko wykluczenie nierzetelnych Wykonawców, ale również zapewnienie, że nie będą oni zachęcani przez zbyt pobłażliwe normy prawne do usiłowania wprowadzania w błąd Zamawiającego. Mając nadzieję na ewentualną „poprawę czy „pełniejsze wyjaśnienie” swojego działania w przypadku, gdy ich zachowanie zostanie wykryte.

Podsumowanie

Na zakończenie warto podkreślić, że art. 128 ust. 4 PZP nie wyłącza możliwości prowadzenia postępowania wyjaśniającego poprzez wielokrotne wzywanie Wykonawcy. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w których Wykonawca przedstawił Zamawiającemu informacje wprowadzające go w błąd. Tutaj dyspozycja ustawodawcy jest jednoznaczna, takiego Wykonawcę należy wykluczyć (art. 109 ust. 1 pkt 10 PZP), a jego ofertę należy odrzucić (art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a PZP).

Zespół KancelariiSzołajski Legal Group od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w Twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu.

Więcej artykułów dotyczących prawa zamówień publicznych znajdziesz na naszym portalu KIO24 news!

Podziel się artykułem

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa