19.08.2019

Wykorzystanie wyjaśnień Wykonawcy w zakresie rażąco niskiej ceny

eżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi wymaganiami, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień. Uprawnienie takie wprost przewiduje prawo zamówień publicznych w art. 90 ust. 1.

W związku z powyższym przepisem, warto zastanowić się do czego Zamawiający może wykorzystać udzieloną przez Wykonawcę odpowiedź. Czy może on na jej podstawie oceniać kwestię istnienia, bądź nieistnienia rażąco niskiej ceny? Czy też może je wykorzystać w innych aspektach prowadzonego postępowania?

Rażąco niska cena a zgodność oferty z treścią SIWZ

Wyrokiem z 15 kwietnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że informacje uzyskane od Wykonawców w ramach wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny mogą służyć ocenie zgodności oferty z SIWZ.

„Nie można zakładać, że badanie rażąco niskiej ceny odbywa się niejako w oderwaniu od sposobu wykonania zamówienia, w tym wyceny materiałów służących do realizacji zamówienia.” (KIO 522/19)

W ocenie KIO, skoro Wykonawca składa wyjaśnienia dotyczące wyceny materiałów, to uznać należy, że wycena materiałów niezgodnych z specyfikacją techniczną zawartą w SIWZ powoduje jednocześnie niezgodność oferty z SIWZ, o jakiej ustawodawca mówi w art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP.

Podsumowanie

Analizując orzeczenie KIO należy stwierdzić, że wyjaśnienia składane przez Wykonawcę w zakresie rażąco niskiej ceny mogą być wykorzystane przez Zamawiającego na przykład do stwierdzenia braku zgodności zaoferowanego przedmiotu z SIWZ. Tym samym mogą stanowić podstawę do odrzucenia oferty Wykonawcy.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO