16.01.2017

Wyłączenie jawności rozprawy przed KIO wyłącza udział Przystępującego

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z art. 189 ust. 5 PZP zasadą jest rozpoznawanie przez Krajową Izbę Odwoławczą na rozprawach „jawnie”, z udziałem Stron oraz Uczestników postępowania, Przystępujących jak i publiczności. W szczególnych okolicznościach może jednak dojść do wyłączenia jawności. Takie postanowienie Izby nie pozwala Przystępującemu na wzięcie udziału w rozprawie. Warto wiedzieć, jak postępować w tej niekorzystnej sytuacji…

Wyłączenie jawności – tajemnica przedsiębiorstwa

Zasadę jawności ogranicza postanowienie, w którym KIO stwierdza, że przy rozpoznawaniu odwołania może być ujawniona informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa. Możliwość wyłączenia jawności rozprawy w całości lub w części daje art. 189 ust. 6 PZP.

Powołanie się na wymieniony artykuł daje prawo udziału w postępowaniu wyłącznie Stronom i ich pełnomocnikom. Udział Przystępującego jako uczestnika postępowania odwoławczego jest wyłączony!

Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej pozwalające na wyłączenie jawności wydawane jest z urzędu lub na wniosek Strony. Jest ono ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.

W przypadku złożenia przez Stronę wniosku o wyłączenie jawności Przystępujący może przedstawiać Izbie argumenty przemawiające za brakiem zasadności takiego wniosku!

Pamiętać należy, że możliwość złożenia wniosku o wyłączenie jawności rozprawy z uwagi na ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa może być nadużywana przez Odwołującego. Przystępujący powinien wykazać, że zastrzeżone dokumenty nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W ten sposób może przeciwdziałać posunięciom, które pozbawią go udziału w rozprawie.

Wnioski

Istnieje prawdopodobieństwo, że Przystępujący nie weźmie udziału w rozprawie, jeżeli postanowieniem zostanie stwierdzone, że może ona ujawnić informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego lub Odwołującego. Z tego powodu warto, aby Przystępujący przygotował wcześniej odpowiednią argumentację dotyczącą zastrzeżonych dokumentów.

Przystępujący może przedstawić argumenty wyłącznie przed wydaniem postanowienia przez Krajową Izbę Odwoławczą o wyłączeniu jawności rozprawy lub jej części. Postanowienie to jest bowiem niezaskarżalne.

Zdaniem KIO24.org każdy Przystępujący powinien być przygotowany na wniosek o wyłączenie jawności i przedstawić swoje stanowisko przed wydaniem postanowienia przez Izbę.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa