15.01.2019

Zamawiający może nałożyć obowiązek informacyjny (RODO) na Wykonawcę

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Spór wynikający z Odwołania na treść postanowień projektu umowy, stanowiącej element SIWZ, a dotyczących ochrony danych osobowych, rozstrzygała Krajowa Izba Odwoławcza 26 lipca 2018 r. (KIO 1374/18).

Stanowisko Odwołującego

Odwołujący zakwestionował zapisy w projekcie umowy, zgodnie z którymi Wykonawca został zobowiązany do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego. O obowiązku tym jest mowa w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w zakresie, jakim dotyczy danych osobowych osób fizycznych, kierowanych do realizacji zamówienia oraz osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawcy.

Zdaniem Odwołującego zakwestionowane postanowienia SIWZ są nieproporcjonalne do celu zamówienia czy wręcz sprzeczne z jego celem. Jak wskazywał, postanowienia SIWZ – w tym zapisy umowy – zostały sformułowane w sposób sprzeczny z prawem, tj. przepisami PZP, k.c. oraz RODO. Odwołujący podawał tu także łamanie zasady uczciwej konkurencji i proporcjonalności, które obowiązują w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Stanowisko Zamawiającego

Na uwagę zasługuje również stanowisko Zamawiającego wskazujące, że każdą czynność można wykonać przez pełnomocnika. Jak argumentował Zamawiający, RODO nie zawiera zakazu realizowania obowiązków informacyjnych przez podmiot trzeci. Zatem w świetle art. 31 Konstytucji (który stanowi, iż to, co nie jest przez prawo zakazane, jest dozwolone), zobowiązanie Wykonawcy do realizacji obowiązku informacyjnego w imieniu Zamawiającego, jest dozwolone, a nawet wskazane.

Uzasadnienie KIO

Zdaniem KIO, zobowiązanie Wykonawcy do wykonania obowiązku informacyjnego w imieniu Zamawiającego, wobec osób kierowanych przez niego do realizacji zamówienia, nie utrudnia uczciwej konkurencji.

KIO podkreśliła, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia występuje wiele czynności, które wprost nie stanowią przedmiotu zamówienia. Pozostają one jednak w ścisłym związku z czynnością złożenia ofert, a następnie z realizacją zamówienia, do nich zaliczamy także obowiązki wynikające z RODO.

Reasumując, nałożenie na Wykonawcę realizacji obowiązku informacyjnego w imieniu Zamawiającego jest proporcjonalne do celu zamówienia i zgodne z jego celem!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa