06.04.2020

Zasadność zastrzeżenia określonych informacji

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Odwołanie, którego przedmiotem był m.in. zarzut zaniechania Zamawiającego w zakresie odtajnienia treści wyjaśnień składanych przez Wykonawcę rozpatrywała Krajowa Izba Odwoławcza 30 grudnia 2019 r. W opisywanej sprawie wyjaśnienia nie stanowiły tajemnicy przedsiębiorstwa i Wykonawca ten nie wykazał spełnienia wszystkich przesłanek uprawniających do zastrzeżenia informacji w toku postępowania. (KIO 2537/19)

Zdaniem Odwołującego, uwzględniając złożone przez Wykonawcę zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa, Zamawiający naruszył przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie dotyczącym jawności postępowania i dopuszczalnego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Ciężar dowodu po stronie zastrzegającej

Zdaniem KIO, zgodnie z wykładnią językową art. 8 ust. 3 PZP, to po stronie Wykonawcy zastrzegającego informacje jako tajemnicę gospodarczą leży ciężar dowodu. Zatem to Wykonawca ma wykazać, że zastrzeżone informacje w istocie spełniają wszystkie elementy konieczne dla jej uznania za tajemnicę przedsiębiorcy w świetle art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Prawo zamówień publicznych wprost wskazuje, na kim spoczywa ciężar wykazania, iż dana informacja jest tajemnicą przedsiębiorstwa – podmiotem tym jest wyłącznie zastrzegający. Obowiązek ten jest bezpośrednio skorelowany z obowiązkiem Zamawiającego do ujawnienia informacji wadliwie, lub sprzecznie z prawem zastrzeżonych.

KIO: brak konkretnych danych przy zastrzeżeniu tajemnicy

W ocenie KIO, jeżeli Wykonawca nie wykazał, że zastrzeżone przez niego informacje mają walor tajemnicy przedsiębiorstwa, a podjął działania w celu zachowania poufności informacji, to brak takiego wykazania skutkuje brakiem podstaw, aby zastrzeżenie Wykonawcy uznać za skuteczne.

Niesłusznie zatem Zamawiający uznał wyjaśnienia Wykonawcy oraz treść uzasadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa jako wystarczające. KIO potwierdziła, iż uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa nie odnosiło się do konkretnych zastrzeżonych danych, a ponad miarę akcentowało i przytaczało przepisy prawa, orzecznictwo (Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowej Izby Odwoławczej) oraz poglądy doktryny, w oderwaniu od meritum sprawy.

Koszty postępowania – po połowie

Ciekawostką w postępowaniu był fakt, że rozstrzygając o kosztach postępowania, Izba obciążyła nimi po połowie Odwołującego i Zamawiającego. Tylko jeden z pięciu zarzutów podniesionych przez Odwołującego okazał się słuszny, dlatego KIO – powołując się na postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach z 20 lipca 2016 r. (sygn. akt X Ga 280/16) – podzieliła koszty. Zgodnie z przytoczonym wyrokiem Sądu, rozliczenie kosztów stosownie do wyniku postępowania uwzględniać powinno, w jakiej części odwołanie odniosło skutek.

Wnioski

Podkreślam po raz kolejny, że uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa nie odnoszące się do meritum sprawy jest nieskuteczne. Ogólne sformułowania o wartości gospodarczej czy know-how, bez przybliżenia, co Wykonawca rozumie przez „ogromną wartość gospodarczą” nie wystarczy by uzasadnić zastrzeganie informacji jako objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa