24.03.2020

Zgodność oferty z treścią SIWZ

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Krajowa Izba Odwoławcza, 31 grudnia 2019 r. oddaliła odwołanie w sprawie zaniechania przez Zamawiającego odrzucenia oferty. Odwołujący kwestionował ofertę wybranego Wykonawcy, wskazując w odwołaniu, że nie spełnia ona wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ. (KIO 2554/19).

Odwołujący wskazywał, iż w ofercie wybranego Wykonawcy (Przystępującego) zabrakło konkretnego odczynnika do wykonywania badań. Z SIWZ wynikało jednak, że Zamawiający nie wymagał zaoferowania konkretnego odczynnika – Wykonawcy mieli samodzielnie dobrać odczynniki potrzebne do wykonania zamówienia, a w razie ich braku, niezbędne materiały miały być zamawiane na koszt Wykonawcy.

KIO: żadne postanowienie SIWZ nie zawierało tego wymogu

Zdaniem KIO, brak zaoferowania odczynnika nie może stanowić niezgodności oferty Przystępującego z SIWZ, skoro żadne postanowienie SIWZ nie zawierało wymogu jego zaoferowania.

Skoro Zamawiający pozostawił uznaniu Wykonawców, które odczynniki będą niezbędne do wykonywania testów i w razie ich nieuwzględnienia w ofercie w odpowiedniej ilości będą musiały być dostarczone na koszt Wykonawcy, to musiał liczyć się z tym, że różni Wykonawcy zaoferują różny ich zakres.

Tak skonstruowane wymaganie SIWZ nie zostało jednak zakwestionowane przez żadnego Wykonawcę w odwołaniu dotyczącym SIWZ. Zatem na etapie wyboru oferty wymaganie to nie może być interpretowane na niekorzyść Wykonawcy i nie może skutkować odrzuceniem jego oferty z powodu braku zaoferowania określonego odczynnika.

Podsumowanie

Nie zgadzając się z zapisami SIWZ, Wykonawcy winni byli złożyć odwołanie po ogłoszeniu SIWZ. Skoro takiego odwołania nie złożono, kwestionowanie zapisów SIWZ na etapie wyboru ofert jest spóźnione.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa