23.08.2022

Błędne oznaczenie nazwy partnera konsorcjum

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 28 marca 2022 r. podkreśliła, że błędne oznaczenie nazwy spółki w złożonej ofercie nie może być uznawane za oczywistą omyłkę pisarską (KIO 646/22).

Orzecznictwo definiuje oczywistą omyłkę jako łatwo dostrzegalną, przypadkową i niezamierzoną niedokładność. Do ustalenia, czy dany podmiot rzeczywiście istnieje, konieczne jest natomiast zidentyfikowanie danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie jest to więc błąd możliwy do poprawienia bez dodatkowych ustaleń.

Oczywista omyłka pisarska w PZP

Zgodnie z art. 223 ust. 2 PZP Zamawiający ma obowiązek poprawić oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w ofercie. Prawidłowy sposób poprawiania takiej omyłki powinien być oczywisty dla każdego, dlatego też do oczywistych omyłek nie została przewidziana procedura wyjaśnień.

Omyłka pisarska może polegać na opuszczeniu wyrazu, błędzie pisarskim albo logicznym, przypadkowym przeoczeniu lub innej nieumyślnej niedokładności, która nasuwa się sama przez się każdemu. Błąd taki ma zatem charakter proceduralno-techniczny, a nie merytoryczny.

Błąd w nazwie partnera konsorcjum nie jest oczywistą omyłką

 Jak podkreśliła KIO w wyroku z 28 marca 2022 r. „zgodnie z utrwaloną definicją omyłki pisarskiej dotyczy ona takich błędów, które są łatwe do zauważenia, a „oczywistość” omyłki rozumianej jako niedokładność nasuwa się każdemu, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń”.

Zgodnie z tą logiką, zdaniem Izby „w przypadku podmiotów funkcjonujących w obrocie prawnym, takim jak osoby prawne, oznaczenie spółki powinno być zgodne z wpisem w odpowiednim rejestrze”. W takim przypadku bowiem „do ustalenia, czy dany podmiot rzeczywiście istnieje, konieczne jest zidentyfikowanie danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym”.

Należy ponownie wezwać Wykonawców do złożenia oświadczenia

W omawianym wyroku Zamawiający skierował wadliwie przedmiotowe wezwanie do uczestnika konsorcjum. Odwołujący wyjaśnił, że w składzie jego konsorcjum nie było takiego podmiotu. W związku z tym należy uznać, że wezwanie nie zostało skierowane do Wykonawcy, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu. W ocenie Odwołującego, w rezultacie wezwanie Zamawiającego nie wywołuje żadnych skutków prawnych na gruncie przepisów ustawy.

W ocenie Izby istotne dla prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców jest właściwe oznaczenie w wezwaniu podmiotu, na którego zostały nałożone określone obowiązki. Wezwanie powinno być zatem zaadresowane do prawidłowo oznaczonego konsorcjum, które bierze udział w postępowaniu. Natomiast wskazane konsorcjum nigdy nie powstało.

KIO uwzględniło odwołanie i nakazało Zamawiającemu unieważnienie czynności wezwania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Izba nakazała także dokonanie ponownej czynności wezwania Wykonawców do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP.

Podsumowanie

Zgodnie z omawianym wyrokiem KIO, błędne oznaczenie nazwy partnera konsorcjum nie może być traktowane jako oczywista omyłka pisarska. W takim przypadku należy wezwać Wykonawców do złożenia oświadczenia mającego poprawić popełniony błąd.

Więcej artykułów omawiających m.in. ciekawe wyroki Krajowej Izby Odwoławczej znajdziesz na naszej stronie KIO24 news. Zespół kancelarii Szołajski Legal Group od lat tworzy portal kio24.org dzieląc się fachową wiedzą na temat zamówień publicznych.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie, zapraszamy do kontaktu.

Podziel się artykułem

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa