07.03.2023

Brak podstaw do samooczyszczenia Wykonawcy

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

 Skoro nie doszło do wprowadzenia Zamawiającego w błąd, to nie ma podstaw do wdrożenia przez Wykonawcę procedury samooczyszczenia – podkreśliła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 25 maja 2022 r. (KIO 1185/22).

Izba przypomniała, że do wykluczenia Wykonawcy z postępowania potrzebne jest ziszczenie się jednej z czterech przesłanek wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 PZP. Do wykluczenia dojdzie, kiedy czynnościom Wykonawcy można przypisać:

  1. umyślne działanie,
  2. rażące niedbalstwo,
  3. niedbalstwo czy
  4. lekkomyślność w przedstawianiu informacji, że spełnia on warunki udziału w postępowaniu.

Subiektywne przekonanie nie jest wprowadzeniem w błąd

Jak wyjaśniła w wyroku Krajowa Izba Odwoławcza, przekonanie Wykonawcy – choćby subiektywne – że oferowane przez niego urządzenie spełnia wymogi Zamawiającego, nie może być uznawane za przedstawienie informacji wprowadzających w błąd. Tym bardziej w sytuacji, kiedy spełnienie danych wymagań jest sporne.

Możliwość zastosowania art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 PZP nie ma zatem charakteru automatycznego. Wskazać należy, że oba powyższe przepisy, stanowiące podstawę wykluczenia mają charakter ekstraordynaryjny i ich zastosowanie stanowi wyjątek, a nie zasadę.

Omawiany przepis stanowi sankcję dla nieuczciwych bądź niedbałych Wykonawców. A celem tej regulacji jest zmuszanie Wykonawców do należytej staranności i uczciwego postępowania wobec Zamawiającego pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Muszą być podstawy do procedury samooczyszczenia

Celem prawidłowego prowadzenia postępowania jest wybór najkorzystniejszej oferty łącznie z uzupełnianiem i wyjaśnianiem dokumentów i oświadczeń Wykonawcy, a nawet poprawianiem omyłek w treści oferty, w tym także omyłek skutkujących niezgodnością treści oferty z treścią SWZ.

Skoro nie doszło do wprowadzenia Zamawiającego w błąd, a czynnościom Przystępującego nie można przypisać umyślnego działania, rażącego niedbalstwa, lekkomyślności czy niedbalstwa w przedstawianiu informacji, że Przystępujący spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, to w konsekwencji nie było i nadal nie ma podstaw do wdrożenia przez Przystępującego procedury samooczyszczenia, albowiem nie ziściła się żadna z przesłanek wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 PZP.

Tym samym Izba podzieliła stanowisko Zamawiającego, że w niniejszej sprawie żadna z powyższych przesłanek nie miała miejsca. W szczególności nie wprowadzono Zamawiającego w błąd ani nie przedstawiono informacji, które mogłyby wprowadzić w błąd. Konsorcjum BPK postępowało z zachowaniem należytej staranności.

Podsumowanie

Zespół Kancelarii Szołajski Legal Group od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w Twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy także do odwiedzenia naszego portalu poświęconego w całości prawu zamówień publicznych oraz postępowaniom przed Krajową Izbą Odwoławczą. Zobacz www.kio24.org!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa