14.02.2023

Cel wykazania posiadania polisy ubezpieczeniowej

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Cel wykazania posiadania polisy ubezpieczeniowej na etapie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wymaganie w ramach warunków udziału w postępowaniu posiadania przez Wykonawców ubezpieczenia na odpowiednim minimalnym poziomie nie może być utożsamiane z wymaganiem posiadania ubezpieczenia na etapie realizacji zamówienia – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku KIO 1052/22 z 16 maja 2022 r.

Zdaniem Izby, uzasadnione jest przyjęcie, że wykazanie posiadania stosownej polisy ubezpieczenia na etapie spełniania warunków udziału w postępowaniu ma na celu wykazanie się przez Wykonawcę określonym statusem ekonomiczno-finansowym. Nie jest to natomiast ubezpieczenie danej inwestycji czy przedsięwzięcia gospodarczego, która jest przedmiotem zamówienia.

Polisa nie jest ubezpieczeniem realizacji konkretnego kontraktu

Odwołujący wykazał, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z wymogami Zamawiającego, a tym samym, iż spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w rozdziale VII ust. 2 pkt 3 SWZ.

Należy podkreślić, że Zamawiający wymagał, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości co najmniej 100 000,00 zł – jak słusznie podniósł Odwołujący w treści odwołania – takie ubezpieczenie niewątpliwie przedstawił składając polisę OC PZU wraz z oświadczeniem do polisy OC PZU.

Dodatkowo suma gwarancyjna przedłożonego ubezpieczenia opiewa na kwotę 600 000,00 zł, a zatem na kwotę 6-krotnie wyższą niż wymagana.

Polisa OC PZU odnosi się do działalności przewoźnika drogowego w ruchu krajowym/międzynarodowym. Jak wynika z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, polisa odnosi się zatem do pewnej części działalności gospodarczej prowadzonej przez Odwołującego. Część ta związana jest z przedmiotem zamówienia tj. z odbiorem i transportem odpadów komunalnych, co zostało wprost wskazane w pkt 3 Oświadczenia do polisy OC PZU.

KIO w wyroku z 7 kwietnia 2021 r. wydanym w sprawie o sygn. akt KIO 687/21 wskazała, że ubezpieczenie wymagane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu nie jest ubezpieczeniem realizacji konkretnego kontraktu, lecz ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Zatem ubezpieczenie OC nie oznacza ubezpieczenia realizacji konkretnego przedmiotu zamówienia, lecz jest ubezpieczeniem Wykonawcy i ma służyć do potwierdzania spełniania warunku udziału w postępowaniu tj. wiarygodności ekonomicznej Wykonawcy.

Podsumowanie

Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę Izba stwierdziła, że Zamawiający w sposób bezzasadny uznał ofertę Odwołującego za złożoną przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu. Takie rozumowanie w konsekwencji doprowadziło do odrzucenia oferty z naruszeniem przepisu art. 226 ust. 1 okt 2 lit. b PZP.

Zespół Kancelarii Szołajski Legal Group od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w Twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa