18.10.2022

Co może osoba reprezentująca przedsiębiorcę zagranicznego?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Osoba ujawniona w KRS jako upoważniona do reprezentacji w oddziale, może na podstawie takiego upoważnienia podejmować wszelkie czynności związane z działalnością przedsiębiorcy zagranicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 30 sierpnia 2022 r. (KIO 2052/22).

Jak stwierdziła KIO, ze złożonych w sprawie dokumentów, w tym wskazywanego KRS przez wnioskodawcę, nie wynikają żadne ograniczenia dla osoby reprezentującej zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale. Przystępujący - poza KRS - nie powołał innych dokumentów ograniczających umocowanie.

Obowiązek ustanowienia reprezentanta

We wspomnianym wyroku Izba wskazała postanowienie Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2014 r. (ICZ 21/14). Przywołała tym samym obowiązujące w tamtym okresie zapisy art. 85 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz postanowienia, że przedsiębiorcy korzystają na zasadzie wzajemności z pełnej swobody działalności gospodarczej m.in. poprzez prowadzenie i tworzenie swoich oddziałów w Polsce. Natomiast na podstawie art. 87 tej ustawy, przedsiębiorca zagraniczny tworząc oddział jest zobowiązany ustanowić osobę upoważnioną do jego reprezentowania 

Należy zauważyć, że aktualnie obowiązująca ustawa z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podobnie reguluje tę kwestię.

Zgodnie z ustawą, oddział jest wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie częścią działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Działa on w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Celem tworzenia oddziałów i ustanawiania osób upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale jest umożliwienie podejmowania czynności przez oddział bez konieczności uzyskiwania dodatkowych pełnomocnictw.

Zespół Kancelarii Szołajski Legal Groupod lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, zapraszamy do kontaktu.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa