14.08.2017

Czego nie mogą dotyczyć kryteria oceny ofert?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę. Jednak zgodnie z prawem zamówień publicznych (art. 91 ust. 3) kryteria te nie mogą dotyczyć właściwości Wykonawcy, w szczególności wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

Czy ISO może być kryterium oceny ofert? Przeczytaj o tym tutaj !

Jakimi zasadami winien kierować się Zamawiający?

Ustalone przez Zamawiającego kryteria oceny ofert mają być obiektywne i nie mogą dyskryminować Wykonawców (KIO 1738/16).

„Określone przez Zamawiającego wymagania w przedmiocie zamówienia to w zasadzie niekończąca się możliwość doboru kryteriów, bowiem to przedmiot zamówienia, jego charakter i potrzeby Zamawiającego kreują budowę kryterium oceny ofert, którego kształt i charakter zdeterminowane są w szczególności rodzajem zamówienia.” (KIO 1738/16)

Chociaż Zamawiający ma sporą dowolność w kreowaniu kryteriów oceny ofert, nie może działać wbrew lub z pominięciem przepisów prawa zamówień publicznych.

Ostrożnie z kryteriami jakościowymi

Poza kryterium ceny, Zamawiający może wykorzystać inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Może wskazać chociażby kryteria jakościowe np. parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne.

Należy jednak ostrożnie ustalać kryteria jakościowe. Zawsze są one bowiem związane z subiektywizmem osób oceniających. „Istotne jest, aby element swobodnej oceny członków komisji mieścił się w przyjętych wcześniej ramach opisu tego kryterium oceny ofert.” (KIO 1825/14).

Wiarygodność ekonomiczna, techniczna oraz finansowa

Zamawiający nie może ustalić kryteriów oceny ofert, dotyczących wiarygodności Wykonawcy.

Dla przykładu warto przytoczyć wyrok KIO z 13 maja 2016 r. (sygn. akt KIO 674/16). Izba orzekła wtedy, że możliwości finansowe Wykonawcy do ponoszenia dodatkowego ciężaru obciążenia zabezpieczeniem należytego wykonania umowy są kryterium dotyczącym właściwości Wykonawcy, naruszającym jednocześnie art. 91 ust. 3 PZP

Podsumowanie

Zamawiający nie może wymagać od Wykonawców cech przedmiotu zamówienia, które są nieistotne z punktu widzenia celu, któremu przedmiot ma służyć (KIO 627/14).

Jak wskazała KIO (KIO 627/14), wykazanie w sposób wiarygodny, logiczny i spójny, co było podstawą takich, a nie innych wymagań jest obowiązkiem Zamawiającego. Kryteria oceny ofert nie mogą bez powodu ograniczać czy eliminować konkurencji na rynku.

Każde ograniczenie konkurencji musi być poddane szczegółowej analizie w okolicznościach faktycznych konkretnej sprawy.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa