10.07.2017

Czy KIO może wydać postanowienie zamiast wyroku?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Prawo do złożenia odwołania jest należne także wobec zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

Wyrok czy postanowienie?

Jak stanowi art. 192 ust. 1 PZP o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. Oznacza to, że Krajowa Izba Odwoławcza może wydać wyrok jedynie w dwóch przypadkach. W pozostałych kwestiach Izba wydaje postanowienie.

Brak legitymacji – Izba wyda wyrok

Sam fakt niewykazania, że Odwołujący posiada legitymację do wniesienia odwołania, uprawnia Izbę do oddalenia odwołania wyrokiem (tak np. KIO 546/16).

„Brak możliwości wykazania się przez Odwołującego interesem w uzyskaniu danego zamówienia uniemożliwia merytoryczne rozpoznanie odwołania.” – KIO 2160/15.

Gdy część wyroku jest postanowieniem…

Ciekawym przypadkiem, jest sytuacja w której Izba podejmuje równolegle rozstrzygnięcia, które należy sformułować w formie postanowienia i wyroku. Przypadek taki dotyczy chociażby podjęcia decyzji co do kosztów postępowania odwoławczego. Co w takim przypadku powinna zrobić KIO?

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z 3 lipca 2015 r. (KIO 1300/15) orzeczenie o kosztach zawarte w wyroku Izby jest postanowieniem. Z przepisu art. 192 ust. 1 PZP wynika zakaz wydawania przez Izbę orzeczenia o charakterze merytorycznym w innej formie niż wyrok.

KIO zwróciła ponadto uwagę, że z uwagi na zbieg w jednym orzeczeniu rozstrzygnięcia o charakterze merytorycznym (dotyczące uwzględnienia lub oddalenia odwołania) i formalnym (dotyczące kosztów postępowania), całe orzeczenie musi przybrać postać wyroku.

„Jeżeli rozstrzygnięcie o pewnych kwestiach zapada w wyroku, a dla innych kwestii właściwa jest postać postanowienia (np. co do kosztów), postanowienie nie traci swego charakteru i odrębności, pomimo zamieszczenia go w wyroku.” (KIO 1083/15)

W wyroku z 9 sierpnia 2012 r. (KIO 1592/12) Krajowa Izba Odwoławcza orzekła, że przepisy proceduralne PZP nie przewidują częściowego odrzucenia odwołania w formie postanowienia i częściowego rozstrzygnięcia merytorycznego odwołania w formie wyroku (art. 192 ust. 1 PZP).

Czy postanowienie kończy postępowanie odwoławcze?

Postępowanie wywołane odwołaniem zakończone zostaje wydaniem wyroku merytorycznie je rozstrzygającego bądź postanowieniem (KIO 204/13).

Jak wskazała KIO w powyższym wyroku, dopóki Izba nie wyda żadnego z orzeczeń wskazanych w art. 192 ust. 1 PZP możliwym jest dokonywanie w jego toku przez strony postępowania czynności dyspozytywnych (cofnięcia odwołania czy uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa