29.01.2018

Czy Zamawiający może naruszyć zasady składania ofert?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z art. 82 PZP, Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Zaś ust. 3 tego przepisu precyzuje, że treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W sprawie o sygnaturze akt KIO 2130/17 odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 82 ust. 3 PZP w zw. z przepisem art. 91 ust. 1 PZP przez uwzględnienie przy ocenie ofert, oferty niespełniającej warunków opisanych w SIWZ. Czy zarzut taki jest poprawny? Jak ustosunkowała się do tego zarzutu Krajowa Izba Odwoławcza?

Stanowisko Izby.

Wyrokiem z 29 listopada 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że sformułowany przez odwołującego zarzut zasługuje na częściowe uwzględnienie.

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że norma art. 82 ust. 3 PZP nie statuuje nakazów, ani zakazów dla Zamawiającego.

„Jej naruszenie nie może być dokonane przez Zamawiającego, a zakresem kognicji Izby objęte są tylko działania Zamawiającego, pod kątem zgodności z ustawą i zaniechania tego, do czego Zamawiający był zobowiązany przepisami ustawy.” (KIO 2130/17)

W związku z tym, KIO uwzględniła zarzut odwołującego w zakresie naruszenia art. 91 ust. 1 PZP, lecz nie art. 82 ust. 3 PZP.

Podsumowanie

Wydane orzeczenie znajduje potwierdzenie w dotychczasowych wyrokach Krajowej Izby Odwoławczej. W wyroku z 20 października 2017 r. (KIO 2082/17) KIO stwierdziła, że z oferty musi jednoznacznie wynikać, jakie produkty i rozwiązania Wykonawca oferuje, tak aby Zamawiający mógł zweryfikować poprawność oferty pod kątem wszystkich wymagań określonych w SIWZ.

„Zgodność oferty z treścią postanowień SIWZ jest zapewniona wówczas, gdy na podstawie analizy i porównania treści złożonych przez Wykonawcę dokumentów można stwierdzić, że istotne postanowienia zawarte w ofercie (dokumentach składających się na nią) nie są inne, tj. nie różnią się w swej treści od postanowień specyfikacji.” (KIO 1045/17)

Jak trafnie orzekła Izba w sprawie KIO 916/17, zarówno treść SIWZ, jak i treść oferty stanowią merytoryczne postanowienia oświadczeń woli. Zamawiający, w szczególności przez opis przedmiotu zamówienia precyzuje, jakiego świadczenia oczekuje po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca natomiast zobowiązuje się do wykonania tego świadczenia, w przypadku wyboru złożonej przez niego oferty jako najkorzystniejszej.

Uznać zatem należy, że to na Wykonawcy spoczywa obowiązek podejmowania działań zgodnych z normą zawartą w art. 82 ust. 3 PZP, i że tylko Wykonawca może naruszyć ten przepis.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa