09.10.2017

Czy Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie podał podwykonawców?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Krajowa Izba Odwoławcza, 4 kwietnia 2017 r. rozpatrywała odwołanie w sprawie o sygn. KIO 534/17 oraz KIO 540/17. Odwołujący zarzucał brak podania nazw podwykonawców przez jednego z Wykonawców, co jego zdaniem powinno stanowić podstawę odrzucenia oferty tego Wykonawcy.

Zamawiający wymagał w postępowaniu, aby Wykonawcy wskazali części zamówienia, których wykonanie zamierzają powierzyć podwykonawcom. Ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynikało, iż Zamawiający wymagał złożenia JEDZ w stosunku do podwykonawców, którzy mieli zostać wskazani w treści oferty.

Zarzuty Odwołania

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie postanowień SIWZ poprzez nieodrzucenie ofert niezgodnych z treścią SIWZ. Odwołujący dowodził, że skoro Zamawiający żądał złożenia JEDZ w stosunku do podwykonawców, tym samym żądał podania nazw podwykonawców w ofercie.

Odwołujący wskazywał, że informacja o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom musi mieć charakter kompleksowy.

Dowodził także, że Zamawiający musi mieć możliwość zbadania podwykonawców pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz tego, czy nie występuje wobec podwykonawców przesłanka do wykluczenia z postępowania.

Orzeczenie KIO

Zdaniem KIO, stanowisko Odwołującego nie zasługiwało na uwzględnienie. Jak podkreślono, odrzucenie oferty może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy SIWZ wyraźnie wymaga, aby podanie nazw podwykonawców było treścią oferty.

Odnosząc się do kwestii wymogu wypełnienia JEDZ dla podwykonawców, KIO jednoznacznie stwierdziła, iż Prawo zamówień publicznych nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu nieprzedstawienia JEDZ odnośnie podwykonawcy. Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu przez podwykonawcę, nie skutkuje bowiem wykluczeniem Wykonawcy z przetargu.

Wnioski

A contrario do podjętego przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku, można stwierdzić, iż Zamawiający może odrzucić ofertę ze względu na niepodanie nazw podwykonawców, jeśli z SIWZ będzie wynikać, że wskazanie ich nazw stanowi treść oferty Wykonawcy.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa