04.12.2017

Czym jest zasada obiektywizmu w postępowaniu?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Prawo zamówień publicznych kieruje się kilkoma naczelnymi zasadami. Jedną z nich, jest zasada nakazująca udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Zawarta jest ona w art. 7 ust. 3 PZP (a mój artykuł na ten temat przeczytasz tutaj).

Inną, jest zasada obiektywizmu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I właśnie temu zagadnieniu poświęcę dzisiejszy artykuł.

Obiektywnie, czyli jak?

W myśl art. 7 ust. 2 PZP czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronnośćobiektywizm.

Co ważne, obowiązkiem Zamawiającego jest zapewnienie, aby osoby, które wykonują czynności w danym postępowaniu złożyły stosowne oświadczenie. Dokument ten ma stwierdzać istnienie lub brak istnienia okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie takiej osoby z postępowania.

„Podkreślenia wymaga, że gdy osoba zobowiązana do złożenia takiego oświadczenia nie wykonuje ciążącego na niej obowiązku, to kierownik Zamawiającego zobowiązany jest do odsunięcia tej osoby od wykonywania czynności w postępowaniu na podstawie art. 7 ust. 2 PZP” (KIO 2066/16)

To na Zamawiającym spoczywa obowiązek prawidłowego realizowania zasady obiektywizmu (tak np. KIO 1229/16).

Kogo obowiązuje zasada obiektywizmu?

Zwracam uwagę, że art. 7 ust. 2 PZP wskazuje szeroko, że czynności wykonują „osoby”. Nie ma w tym przepisie żadnego większego doprecyzowania, kogo należy pod tym pojęciem rozumieć.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z 18 września 2009 r. (KIO/KD 31/09) ustawodawca wyraźnie mówi o osobach wykonujących czynności w postępowaniu, nie ograniczając się wyłącznie do członków komisji przetargowej.

Podsumowanie

Przykładem naruszenia art. 7 ust. 2 PZP jest zaniedbanie przez Zamawiającego obowiązku wyjaśnienia okoliczności, które powinny budzić jego wątpliwość co do rzetelności i prawidłowości przygotowania oferty i kalkulacji ceny (KIO 1400/14).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa