22.01.2019

Decyzje Zamawiającego w zakresie podziału zamówienia na części

Zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych części. Uprawnienie to, w art. 36aa, wprost przewiduje prawo zamówień publicznych.

Nie wolno jednak zapominać, że Zamawiający nie ma pełnej swobody w podejmowaniu decyzji o podziale zamówienia na części. Wyraźnie podkreśliła to Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 23 października 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt KIO 2016/18.

W ocenie Izby, decyzja w zakresie samego podziału zamówienia na części, jak też co do samego sposobu, w jaki zostanie podzielone zamówienie, pozostawiona jest autonomicznej woli Zamawiającego. To on określa swoje potrzeby, mając w szczególności na uwadze przedmiot zamówienia publicznego.

„Jednak swoboda Zamawiającego w decyzji o braku podziału zamówienia na części ograniczona jest zasadą uczciwej konkurencji.” (KIO 2016/18)

Jak oceniła KIO, należy także badać, czy w konkretnych okolicznościach decyzja, co do podziału zamówienia nie naruszy konkurencji przez ograniczenie możliwości ubiegania się o nie.

Zamawiający muszą zatem pamiętać, że ich prawo do podziału zamówienia na części, nie jest nieograniczone.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO