29.10.2018

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający może żądać pewnych dokumentów. Takie działanie jest zgodne z § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Jaki charakter ma § 5 Rozporządzenia?

Ważna uchwała w sprawie § 5 Rozporządzenia została wydana przez Krajową Izbę Odwoławczą 20 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt KIO/KU 11/. Izba zauważyła, że przywołany we wstępie paragraf wskazuje zamknięty katalog dokumentów, których może żądać Zamawiający w celu potwierdzenia braku przesłanek wykluczenia Wykonawców z postępowania, tak obligatoryjnych, jak i fakultatywnych.

Przypomnijmy, obligatoryjne przesłanki wykluczenia z postępowania zostały zawarte w art. 24 ust. 1 PZP, zaś fakultatywne w art. 24 ust. 5 PZP.

„Fragment przepisu § 5 rozporządzenia "Zamawiający może żądać następujących dokumentów" oznacza zakaz żądania przez Zamawiającego od Wykonawców dokumentów innych niż wyszczególnione w tym przepisie w celu potwierdzenia przez Wykonawców braku konkretnych przesłanek wykluczenia.” (KIO/KU 11/17)

Jak potwierdzić brak wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu?

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, wobec którego wydano m.in. prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków.

W ocenie Izby, jedyny dokument przewidziany w rozporządzeniu pozwalający Zamawiającemu na dokonanie weryfikacji Wykonawcy pod kątem przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP został wskazany w § 5 pkt 5 Rozporządzenia. Jest to oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej.

„Inne niż wynikające z art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP naruszenie obowiązku dotyczącego płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może być przesłanką wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o ile Zamawiający wyraźnie ją wyartykułuje w dokumentacji przetargu - jako przesłankę fakultatywną, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP” (KIO/KU 11/17)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa