17.01.2017

Duże zmiany w udostępnianiu SIWZ!

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Konieczność udostępniania przez Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uległa obostrzeniu wraz z nowelizacją prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 r. Ilość i waga zmian dokonanych przez ustawodawcę w art. 37 PZP (będących efektem obowiązku implementacji do polskiego systemu unijnej Dyrektywy 2014/24/UE) wymaga szerszego omówienia.

Kiedy Zamawiający ma obowiązek udostępnienia SIWZ?

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 37 ust. 2, obowiązek udostępnienia SIWZ spoczywa na Zamawiającym w dwóch przypadkach: kiedy prowadzi on postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego lub w trybie przetargu ograniczonego.

Udostępnienie SIWZ w przypadku takich postępowań jest obligatoryjne. Dokument ten musi zostać opublikowany na stronie internetowej.

W przypadku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w każdym innym trybie, udostępnienie SIWZ jest fakultatywne i zależy od decyzji Zamawiającego.

Nie zawsze udostępnia się cały SIWZ

W przypadku postępowań, w których Zamawiający nie jest zobligowany do udostępnienia SIWZ, prawo zamówień publicznych nakłada na niego inne, nie mniej wymagające, obowiązki.

Jeżeli na przykład postępowanie prowadzone jest w trybie partnerstwa innowacyjnego (więcej o tym nowym trybie zamówienia przeczytasz tutaj), dialogu konkurencyjnego albo negocjacji z ogłoszeniem, Zamawiający musi udostępnić na swojej stronie internetowej:

„informacje i wymagania dotyczące prowadzonego postępowania, w tym informacje w zakresie określenia przedmiotu zamówienia, przedstawiając opis potrzeb i cechy charakterystyczne dostaw, usług lub robót budowlanych (…) lub informacje w zakresie określenia zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane (…).” – art. 37 ust. 3 PZP

Partnerstwo innowacyjne i dialog konkurencyjny to dodatkowe wymogi!

Kiedy Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie partnerstwa innowacyjnego albo dialogu konkurencyjnego, poza obowiązkiem udostępnienia informacji wymienionych wcześniej na stronie internetowej, musi podać dodatkowe informacje. Należy podkreślić, że jest to obowiązek Zamawiającego, a nie uprawnienie.

Dobra informacja dla Zamawiających jest taka, że podanie kryteriów oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego jest obligatoryjne, jeśli na etapie wszczęcia postępowania nie jest możliwe przypisanie wag dla danych kryteriów oceny ofert.

Podsumowanie

Nowe regulacje PZP są szczególnie ważne dla Wykonawców. Znając przepisy, mogą skuteczniej domagać się udostępnienia konkretnych informacji przez Zamawiających.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa