05.07.2018

Gdy twój pracownik przygotowywał postępowanie…

Prawo zamówień publicznych przewiduje sytuacje, które obligują Zamawiającego do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Jedną z nich jest udział Wykonawcy lub jego pracownika w przygotowaniu postępowania.

Jak stanowi art. 24 ust. 19 PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Ciekawe orzeczenie w tej kwestii wydała 27 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza (sygn. akt KIO 237/2018).

Stanowisko Izby

Krajowa Izba Odwoławcza podkreśliła, że z samej treści przepisu art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP wynika, iż Wykonawca podlega wykluczeniu, chyba że zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

„A zatem, Wykonawca nie podlega automatycznemu wykluczeniu z postępowania.” (KIO 237/2018)

Zatem, zanim dojdzie do wykluczenia Wykonawcy należy zbadać charakter zakłócenia i rozważyć czy można takie zakłócenie rozwiązać inaczej. Wykluczenie z postępowania jest bowiem najdotkliwszą karą dla Wykonawcy.

Podsumowanie

Analizując sytuację ewentualnego wykluczenia Wykonawcy na podst. art. 24 ust. 19 PZP należy zwrócić uwagę m.in. czy pracownik Wykonawcy dysponował wiedzą, która nie została przekazana pozostałym Wykonawcom. Taki przypadek mógłby bowiem uzasadniać wykluczenie Wykonawcy.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO