09.04.2018

Gdzie należy umieścić informację o umorzeniu postępowania?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Niedawno w tym artykule przedstawiłem ciekawą tezę Krajowej Izby Odwoławczej dotyczącą różnic i właściwości sentencji oraz uzasadnienia wyroku.

Jak się okazuje, kwestia ta jest często poruszana przez KIO, a wydany 22 stycznia 2018 r., w sprawie o sygnaturze akt KIO 2674/17 wyrok, zdaje się tylko to potwierdzać.

PZP o uzasadnieniu wyroku KIO

Ustawa PZP wskazuje, jakie elementy winno zawierać uzasadnienie orzeczenia. Mówi o tym art. 196 ust. 4 PZP. Zatem, uzasadnienie wyroku zawiera:

  • wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, w tym ustalenie faktów, które Izba uznała za udowodnione,
  • wskazanie dowodów, na których się oparła, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówiła wiarygodności i mocy dowodowej,
  • wskazanie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.

W styczniu 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, gdzie należy umieszczać informację o częściowym umorzeniu postępowania.

Ważna teza KIO

Mając na uwadze wspomniany wyżej art. 196 ust. 4 PZP Izba uznała, że informacja o częściowym umorzeniu postępowania odwoławczego musi znaleźć odzwierciedlenie w sentencji orzeczenia, a nie w uzasadnieniu.

„Ustawodawca w art. 196 ust. 4 PZP, w sposób wyczerpujący określił elementy treści uzasadnienia wyroku wydanego przez Izbę i stwierdzić należy, że katalog ten nie zawiera informacji dotyczącej możliwości zamieszczenia w uzasadnieniu wyroku jakiegokolwiek rozstrzygnięcia.” (KIO 2674/17)

KIO w uzasadnieniu przytoczyła uchwałę Sądu Najwyższego z 17 lutego 2016 r. (o której wspominałem w artykule wskazanym w pierwszym akapicie). Zgodnie z jej treścią nie jest prawidłowe orzekanie przez Krajową Izbę Odwoławczą w uzasadnieniu orzeczenia.

KIO podzieliła stanowisko Sądu Najwyższego wskazując, że stanowiska tego nie można pominąć, gdy dochodzi do umorzenia postępowania w oparciu o uwzględnienie zarzutów odwołania.

„Tym samym, zgodnie z argumentacją Sądu Najwyższego, w sentencji wyroku zawarte zostają wszystkie rozstrzygnięcia co do zarzutów odwołania.” (KIO 2674/17)

Podsumowanie

Warto zapamiętać, że wszelkie rozstrzygnięcia KIO winny znaleźć się w sentencji orzeczenia. Jest to tym bardziej uzasadnione, że stanowisko Izby wydaje się w tym zakresie jednolite i jest dodatkowo wsparte ważną i wyraźną uchwałą Sądu Najwyższego.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa