11.09.2018

Jak należy ustalać kryteria oceny ofert?

O kryteriach oceny ofert pisałem już w swoich wcześniejszych artykułach m.in. tutaj czy tutajDzisiejszy artykuł chciałbym z kolei poświęcić jednej z podstawowych cech, jaką muszą posiadać kryteria oceny ofert, a jest nią obiektywizm.

Zgodnie bowiem z art. 91 ust. 2d PZP, Zamawiający określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez Wykonawców. W pierwszej kolejności zwrócić należy uwagę na bezwzględny obowiązek Zamawiającego, aby przygotowane kryteria były określone w sposób wynikający z art. 91 ust. 2d PZP. Użyte przez ustawodawcę wyrażenie „określa”, nie pozostawia w tym zakresie dowolności Zamawiającemu.

Obiektywizm – kluczowa cecha kryteriów oceny ofert

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 18 października 2017 r. (sygn. akt KIO 2045/17) wskazała, że ze wszystkich cech wynikających z art. 91 PZP (ust. 2c, ust. 2d, ust. 3) należy wyprowadzić najważniejszą, tj. obiektywizm.

„Kryteria bowiem muszą służyć ocenie dokonywanej wedle ustalonego, zakomunikowanego uczestnikom postępowania wzorca i zapewniać obiektywny miernik analizowanej cechy oferowanego przedmiotu lub usługi.” (KIO 2045/17)

Czy jednoznaczne i zrozumiałe kryteria wyłączają subiektywizm?

Zasadne wydaje się pytanie, czy jeżeli kryteria oceny ofert muszą być jednoznaczne i zrozumiałe, to czy muszą być wyłącznie kryteriami mierzalnymi. Czy możliwe jest sformułowanie kryteriów trudno mierzalnych?

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, przedstawionej w wyroku z 18 stycznia 2017 r. (sygn. akt KIO 43/17) „Zamawiający ma prawo sięgnąć po kryteria 'trudno mierzalne' jak 'rozwiązania funkcjonalno-użytkowe'".

Użycie takiego kryterium w postępowaniu jest możliwe i dopuszczalne, nawet jeśli pełna eliminacja subiektywnej oceny członków komisji przetargowej jest niemożliwa.

Podsumowanie

Na zakończenie przytoczę wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 29 grudnia 2016 r. Izba w sprawie o sygn. akt KIO 2342/16 orzekła bowiem, że precyzyjne i jasne formułowanie warunków przetargu, a następnie ich literalne i ścisłe egzekwowanie, jest jedną z podstawowych gwarancji, czy wręcz warunkiem sine qua non, realizacji zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO