03.12.2018

Jak uniknąć przedwczesnego wykluczenia Wykonawcy z postępowania?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zamawiający nie może wykluczyć Wykonawcy z postępowania bez umożliwienia mu uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów – tak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 4 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt KIO 508/18.

Przypomnijmy, w myśl art. 26 ust. 3 PZP, jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy pomimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Stanowisko zajęte przez KIO we wspomnianym na wstępie wyroku stanowi, że przepis art. 26 ust. 3 PZP wyznacza obowiązek Zamawiającego polegający na wezwaniu Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia oświadczeń czy dokumentów. Obowiązek ten dotyczy m.in. sytuacji, gdy uprzednio złożone oświadczenia lub dokumenty nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

„Wykluczenie Wykonawcy z postępowania z powodu niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, z pominięciem obowiązku wynikającego z art. 26 ust. 3 PZP, tj. z pominięciem obowiązku wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, powoduje, że wykluczenie staje się przedwczesne i bezzasadne.” (KIO 508/18)

Podsumowanie

Zamawiający powinni zatem pamiętać o obowiązku wynikającym z art. 26 ust. 3 PZP, aby nie narażać się na ewentualne skorzystanie przez Wykonawcę z przysługujących mu środków ochrony prawnej.

Co dodatkowo ważne i co uzasadnia skorzystanie z art. 26 ust. 3 PZP, a na co zwróciła uwagę Izba to fakt, że Zamawiający, pomijając procedurę przewidzianą w przedmiotowym artykule, nie posiada wiedzy, czy Wykonawca rzeczywiście nie spełnia warunków.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa