25.09.2017

Jakie uprawnienia kontrolne ma Prezes UZP?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma prawo do przeprowadzenia kontroli udzielania zamówień. Celem takiej kontroli jest sprawdzenie, czy postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z przepisami (art. 161 ust. 2 PZP).

Co ważne, kontrolę może poprzedzić postępowanie wyjaśniające. Pozwoli ono ustalić, czy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik (ust. 4).

Jakie są faktyczne uprawnienia Prezesa UZP? O tym przeczytasz w dzisiejszym artykule.

3 ustawowe uprawnienia Prezesa UZP

Jak stanowi art. 163 ust. 1 PZP do uprawnień Prezesa Urzędu należy:

  • prawo żądania od kierownika zamawiającego niezwłocznego przekazania kopii dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego,
  • prawo żądania od kierownika zamawiającego, od pracowników zamawiającego oraz innych podmiotów udzielenia, w terminie przez niego wyznaczonym, pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli oraz
  • prawo do zasięgnięcia opinii biegłych, jeżeli ustalenie lub ocena stanu faktycznego sprawy lub dokonanie innych czynności kontrolnych wymaga wiadomości specjalnych. Biegłemu przysługuje wynagrodzenie, które jest pokrywane przez Prezesa Urzędu.

Jeżeli opinia biegłego była kompletna, spójna logicznie i zawierająca argumentację umożliwiającą dokonanie wszechstronnej oceny Kontrolujący (a zatem, także i KIO) nie jest uprawniony do dokonywania ustaleń, które byłyby sprzeczne z taką opinią. (KIO/KD 52/16).

„Rozstrzygnięcie wbrew opinii byłoby zasadne pod warunkiem podważenia jej wiarygodności lub wykazania wad takich jak wewnętrzna sprzeczność, niekompletność czy brak stanowczych konkluzji” (KIO 52/16)

Warto wskazać za KIO, że z uwagi na rangę tego dowodu, opinia biegłego wydana na wniosek organu kontrolującego jest szczególnym rodzajem dowodu w sprawie. (KIO/KD 48/16).

„Podważenie dowodu w postaci opinii biegłego wymaga przedstawienia dowodu równorzędnego, a więc opinii innego biegłego, zespołu biegłych, czy opinii instytutu naukowego lub naukowo-badawczego.” (KIO/KD 5/16)

Nadmieniam, że przepis art. 163 PZP po stronie kontrolującego nie przewiduje obowiązku doręczenia Zamawiającemu sporządzonej przez biegłego opinii. Takie stanowisko przedstawiła Krajowa Izba Odwoławcza w Uchwale z 5 września 2016 r. (KIO/KD 55/16).

Jak ustala się stan faktyczny?

W myśl art. 163 ust. 3 PZP stan faktyczny sprawy ustala się na podstawie całokształtu materiału zebranego w toku postępowania wyjaśniającego oraz kontroli, w szczególności dokumentów związanych z postępowaniem, wyjaśnień kierownika i pracowników Zamawiającego, opinii biegłych oraz wyjaśnień innych podmiotów.

„Użycie w art. 163 ust. 3 PZP zwrotu "w szczególności" oznacza, że katalog dokumentów wskazanych w tym przepisie jest katalogiem otwartym.” (KIO/KD 67/15)

Podsumowanie

Podsumowując, warto wskazać za Uchwałą KIO z 6 czerwca 2014 r., że Zamawiający winien przedstawić kompletne i wyczerpujące dokumenty dotyczące postępowania objętego kontrolą.

Natomiast, Prezes Urzędu jest zobowiązany sporządzić protokół z każdej kontroli. Obowiązek taki nakłada na niego art. 164 PZP.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa