28.11.2016

Kiedy można skorzystać z zapytania o cenę?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zapytanie o cenę jest szczególnym trybem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, i to zarówno z uwagi na jego przebieg, jak i ze względu na specyficzne warunki, po spełnieniu których Zamawiający jest uprawniony, aby z niego skorzystać.

 

Co niezwykłego jest w zapytaniu o cenę?

Zamawiający ma możliwość skierowania pytania o cenę dotyczącą przedmiotu zamówienia do Wykonawców, których sam wybrał. Składając zapytanie o cenę zaprasza ich do złożenia oferty.

Istnieje jednak kilka przesłanek, które muszą zostać spełnione łącznie, aby Zamawiający był uprawniony do skorzystania z tego trybu postępowania. Przede wszystkim, pożądana przez Zamawiającego dostawa lub usługa musi być powszechnie dostępna. Po drugie, przedmiot zamówienia musi mieć ustalone standardy jakościowe. W końcu, wartość zamówienia nie może przekroczyć progów unijnych, określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

 

Co oznaczają powszechna dostępność i ustalone standardy jakościowe?

Utrwalony w orzecznictwie pogląd głosi, iż ze względu na brak definicji legalnych tych pojęć, wyjaśniając ich znaczenie należy użyć wykładni językowej. W ten sposób można stwierdzić, że określenie powszechnej dostępności przysługuje dobrom i usługom, które są często oferowane przez rynek – ich podaż jest duża – a przez to są łatwe do zdobycia. Natomiast przez ustalone standardy jakościowe należy rozumieć „przeciętne, a jednocześnie wzorcowe i niezmienne modele jakości pewnej rzeczy” (Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z dnia 16 maja 2013 r.; BDF1/4900/25/30/13/RWPD-16648).

 

Jak wygląda przebieg zapytania o cenę?

Zgodnie z przepisami opisującymi ten tryb postępowania Zamawiający wszczyna postępowanie, zapraszając do składania ofert taką liczbę Wykonawców, która zapewni konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej niż pięciu (art. 71 ust. 1 PZP). Wraz z zaproszeniem, wykonawcy muszą otrzymać dokumenty SIWZ.

Każdy z Wykonawców może zaproponować ofertę z jedną, niezmienną ceną. Oferty wykonawców nie podlegają negocjacjom, a Zamawiający udziela zamówienia temu z Wykonawców, który zaoferował najniższą cenę.

Sposób oceny ofert przedstawiony w przepisach podkreśla także orzecznictwo. Wyraźnie wskazuje się, że ocena ofert powinna zostać dokonana wyłącznie na podstawie ceny, tj. ceny brutto (Wyrok Zespołu Arbitrów przy UZP z dnia 11 kwietnia 2006 r.; UZP/ZO/0-995/06, LEX nr 1145108).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa