04.12.2019

Kiedy następuje wszczęcie postępowania?

Wszczęciem postępowania zamówieniowego w trybie przetargu nieograniczonego nie jest pierwsze uzewnętrznienie zamiaru o przeprowadzeniu postępowania, którym w przypadku zamówień o wartości co najmniej równej kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, jest przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

W orzeczeniu wydanym 29 października 2019 r. Izba dokonała analizy przepisów i udzieliła odpowiedzi na pytanie, kiedy następuje wszczęcie postępowania?

W ocenie Izby, przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej jest czynnością konieczną do uzyskania przez Zamawiającego uprawnienia do wszczęcia postępowania. Jednak, zgodnie z art. 40 ust. 1 PZP wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego następuje przez ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

„Bez ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Zamawiający nie może dokonać wszczęcia postępowania przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej lub czynność ta byłaby nieważna.” (KIO 2089/19).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi