12.03.2019

Kiedy ZFŚS podlega prawu zamówień publicznych?

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zobowiązuje pracodawcę do gromadzenia środków finansowych na wsparcie socjalne uprawnionych do tego pracowników. Fundusz socjalny jest obowiązkowy dla pracodawców z jednostek budżetowych i samorządowych oraz dla pozostałych pracodawców, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają min. 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

W sprawach zamówień na usługi socjalne została wprowadzona uproszczona procedura udzielania zamówień publicznych. Zamawiający ma możliwość odstąpienia od stosowania niektórych przepisów ustawy PZP.

 Co to jest ZFŚS?

Środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dysponuje pracodawca. Jednak ustawa ściśle określa, na jakie cele te pieniądze mogą być przeznaczone. Wśród nich wskazać należy:

  1. finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu,
  2. dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych,
  3. tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

W rozumieniu ustawy za działalność socjalną uważa się dofinansowanie różnych form wypoczynku dla pracowników, wsparcie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, organizowanie opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Ważnym elementem działalności socjalnej jest także udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej oraz udzielanie zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe.

Przesłanki stosowania PZP do ZFŚS

Ustawę PZP stosuje się do rozporządzania środkami ZFŚS w przypadku spełnienia następujących przesłanek:

  1. podmioty zobowiązane do stosowania ustawy PZP na podstawie art. 3 ust. 1 PZP,
  2. ze środków ZFŚS dokonują zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane,
  3. zamówienia mają charakter umowy odpłatnej.

 Procedura dla usług socjalnych

Zamawiający może nie stosować przepisów ustawy PZP do zamówień na usługi socjalne w zakresie: wstępnych ogłoszeń informacyjnych, terminów, wadium, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości Wykonawcy, innych niż dotyczące wartości zamówienia przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia czy zapytania o cenę.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO