26.07.2022

Klauzule waloryzacyjne w umowie o roboty budowlane lub usługi

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Rosnąca inflacja w Polsce powoduje, że większe znaczenie zyskuje kwestia klauzul waloryzacyjnych, które powinny znajdować się w każdej umowie na roboty budowlane lub usługi. W wyroku KIO 1085/22 z 4 maja 2022 r. Izba wypowiedziała się, w jaki sposób należy rozumieć postanowienia ustawy prawo zamówień publicznych dotyczące klauzul waloryzacyjnych.

Klauzule waloryzacyjne obowiązkowe

Jak przypomniała KIO, ustawodawca nałożył na Zamawiającego obowiązek zawarcia w postanowieniach umownych zasad związanych ze zmianą wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W PZP wymieniono m.in. następujące okoliczności zmiany wysokości wynagrodzenia:

  • zmiana stawki podatku od towarów i usług,
  • zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia,
  • zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym,
  • zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

Podkreślenia wymaga, że wskazane powyżej zasady postępowania są niezbędnym elementem umowy. Brak takich postanowień jest działaniem sprzecznym z prawem.

Izba podkreśliła, że wskazany przepis odnosi się również do poziomu inflacji, czyli wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Oceniając specyfikę danego zamówienia, Zamawiający ma obowiązek zastosowania klauzuli waloryzacyjnej. Klauzula ta musi być dostosowana do charakteru zamówienia i nie może zostać wyłączona ze stosowania.

Podsumowanie

Ustawa prawo zamówień publicznych wymaga, aby Zamawiający zawarł w umowie zasady związane ze zmianą wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Do sytuacji objętych zastosowaniem zmiany wynagrodzenia należy rosnąca inflacja. Brak takich postanowień w umowie jest działaniem niezgodnym z prawem.

Kancelaria Szołajski Legal Group od lat wspiera strony biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się nami.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa