05.10.2016

Kogo zaprosić do złożenia oferty?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zamawiający, prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego, jest zobligowany do jednoczesnego zaproszenia Wykonawców do składania ofert. Obowiązek Zamawiającego dotyczy jednak tylko tych Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

 

Ilu Wykonawców może złożyć ofertę?

Liczba Wykonawców składających ofertę powinna zapewniać konkurencję i musi być określona w ogłoszeniu. W ustawie wskazano, że ofertę w postępowaniu musi złożyć nie mniej niż 5 Wykonawców i nie więcej niż 20.

Jeśli okaże się, że liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż wskazana w ogłoszeniu o zamówieniu (np. w ogłoszeniu jest informacja o 10 Wykonawcach, a spełniających warunki jest jedynie 7), to do złożenia oferty Zamawiający zaprasza każdego z tych Wykonawców.

W sytuacji odwrotnej tj. nadmiaru Wykonawców, którzy spełniają warunki, dokonuje się wyboru na podstawie kryteriów selekcji. Wykonawca, który nie został zaproszony do złożenia oferty, jest traktowany jak wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Zaproszenie do udziału w postępowaniu

Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu otrzymują od Zamawiającego zaproszenie. Jego obligatoryjne elementy zostały wskazane w art. 51 ust. 5 p.z.p.

W pierwszej kolejności, zaproszenie musi zawierać informacje o miejscu oraz terminie opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Ponadto muszą zostać zawarte wytyczne, co do terminu składania ofert, adresu, na który należy wysłać oferty oraz język, bądź kilka języków, w jakich winny one być przygotowane.

Dodatkowo, Zamawiający musi pamiętać o umieszczeniu w zaproszeniu do składania ofert wagę przypisaną poszczególnym kryteriom oceny ofert lub też – w odpowiednich sytuacjach – ważność tj. kolejność wskazanych kryteriów. Ostatnim obligatoryjnym elementem zaproszenia jest wskazanie strony www zawierającej specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Warto przypomnieć wyrok KIO z 12 listopada 2010 r. (KIO 2345/10) w przedmiocie zaproszenia Wykonawcy do złożenia oferty: „Sam fakt uznania, iż określony Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu obliguje Zamawiającego, zgodnie z treścią art. 51 ust. 1 ustawy P.z.p., do zaproszenia tego Wykonawcy do złożenia oferty.”

 

Ocena spełniania warunków

Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie poinformować Wykonawców o wynikach przeprowadzonej oceny i otrzymanych przez nich punktach. Co ważne, informację taką musi uzyskać każdy Wykonawca, który złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

„Prawidłową realizacją obowiązku zamawiającego wynikającego z przepisu art. 51 ust. 1a p.z.p. jest podanie uzasadnienia faktycznego i prawnego dokonanej oceny.” – KIO 2706/12, KIO 2709/12.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa