10.01.2017

Komisja przetargowa i jej członkowie

Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego przygotowanie, Zamawiający może powierzyć odpowiedniemu kierownikowi. Ten z kolei, ma możliwość (a w niektórych przypadkach obowiązek) powołać komisję przetargową.

Czy powołanie komisji przetargowej jest obligatoryjne?

Obowiązek powołania komisji przetargowej spoczywa na kierowniku Zamawiającego, w przypadku gdy organizowane postępowanie jest duże. Wartość takiego postępowania musi być równa lub przekraczać kwoty określone w przepisach, które zostały wydane na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. W takiej sytuacji, kierownik jest zobligowany do powołania komisji.

Jeżeli z kolei postępowanie jest małe tzn. jego wartość nie przekracza wskazanych w przepisach kwot, to powołanie komisji przetargowej przez Zamawiającego jest fakultatywne. W związku z tym, kierownik może, lecz nie musi powołać komisji.

Komisja przetargowa może być powoływana przez Zamawiającego do realizacji konkretnego postępowania lub też mieć charakter stały (art. 19 ust. 3 PZP).

Jakie kwalifikacje muszą mieć członkowie komisji?

Prawo zamówień publicznych nie zawiera żadnych szczególnych wytycznych, co do kwalifikacji członków komisji przetargowej.

W skład wieloosobowej komisji mogą wchodzić osoby o różnych umiejętnościach, różnej wiedzy i wykształceniu. W związku z tym, mogą oni w sposób subiektywny dokonywać oceny ofert złożonych przez Wykonawców. Jak jednak zwróciła uwagę Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 7 kwietnia 2011 r. (sygn. akt KIO 660/11) ważne jest, aby dokonana ocena była zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W wyżej przytoczonym orzeczeniu KIO wskazuje na jeszcze jedną ciekawą kwestię, dotyczącą członków komisji przetargowej. Jak tłumaczy Izba, nie istnieje żadna zasada, w myśl której Zamawiający miałby dobierać członków komisji tak, aby dokonane przez nich oceny były tożsame ze sobą. Dzięki umożliwieniu indywidualnego podejścia do oceny oferty każdemu członkowi komisji, oceny te mogą się różnić.

„Jest rzeczą powszechną i ze wszech miar dopuszczalną korzystanie przez Zamawiających z członków komisji przetargowej dysponujących wiedzą konieczną do weryfikacji zaoferowanego produktu.” – KIO/UZP 1080/09

Podsumowanie

Ze względu na fakt, że członkowie komisji mają szerokie pole do indywidualnej oceny ofert Wykonawców, przygotowywane przez Zamawiającego kryteria oceny ofert powinny jak najbardziej uniemożliwiać wpływ subiektywnych odczuć członka komisji na ich ocenę (UZP/ZO/0-1373/04).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO