24.01.2023

Konsekwencje niezłożenia wyjaśnień przez Wykonawcę

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

"W przypadku wezwania, którego podstawą jest art. 223 ust. 1 PZP konsekwencją niezłożenia wyjaśnień lub złożenia wyjaśnień niewystarczających będzie odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP) "– wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 27 czerwca 2022 r. (KIO 1530/22).

Z inną sytuacją mamy do czynienia, gdy Wykonawca złoży wyjaśnienia i zostaną one przyjęte przez Zamawiającego, następnie zaś zostanie wniesione odwołanie przez innego Wykonawcę, kwestionującego czynność Zamawiającego. Wtedy to ciężar dowodu spoczywa na podmiocie, który przez złożenie środka ochrony prawnej wywodzi skutki prawne, czyli na Odwołującym.

Wezwanie w sprawie rażąco niskiej ceny

Jeśli natomiast Wykonawca otrzyma wezwanie, którego podstawą jest art. 224 ust. 1 lub 2 PZP, konsekwencją niezłożenia wyjaśnień lub złożenia wyjaśnień niewystarczających będzie odrzucenie oferty jako zawierającej rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt 8 PZP).

W przypadku wniesienia odwołania ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy, który ją złożył – jeżeli jest stroną albo uczestnikiem postępowania odwoławczego, lub na Zamawiającym – jeżeli Wykonawca, który złożył ofertę, nie jest uczestnikiem postępowania odwoławczego (art. 537 PZP). 

KIO: żądanie dotyczyło treści oferty, nie rażąco niskiej ceny 

W omawianym wyroku, według Izby wezwanie należało potraktować jako żądanie dotyczące wyjaśnień treści oferty. Nie zaś jako żądanie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu lub ich istotnych części składowych.

Ustalenie to Izba poczyniła mając na uwadze wskazaną w treści wezwania podstawę prawną, brak obowiązku składania dowodów oraz postanowienie SWZ.

Ponadto skład orzekający wziął pod uwagę zasadę równego traktowania stron oraz przejrzystości, uznając, że treść wezwań kierowanych od Zamawiającego do Wykonawcy powinna być jasna i nie powinna nastręczać wątpliwości.

Tym samym, nawet zakładając niejasność samego wezwania, nie można było wyciągać negatywnych konsekwencji wobec Wykonawcy, do którego takie wezwanie było skierowane. Wykonawca mógł dojść do przekonania, że intencją Zamawiającego było żądanie wyjaśnień dotyczących treści oferty, a nie ceny.

W związku z tym w okolicznościach przedmiotowej sprawy w żaden sposób nie można było w/w wezwania potraktować jako żądania od Wykonawcy wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu lub ich istotnych części składowych, o których mowa w art. 224 ust. 1 PZP.

Podsumowanie

Odwołujący w odwołaniu założył, że wezwanie należało potraktować jako wezwanie, o którym mowa w art. 224 PZP ze wszystkim jego konsekwencjami. Założenie Odwołującego okazało się chybione, w związku z tym cała argumentacja podniesiona w odwołaniu nie zasługiwała na uwzględnienie.

Zespół Kancelarii Szołajski Legal Group od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa