26.03.2019

Kontrowersje wokół oferty elektronicznej

Tak jak pisaliśmy już we wcześniejszym artykule (tutaj), zeskanowana papierowa oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego była kwestionowana przed KIO, jako nie stanowiąca oferty elektronicznej.

Tymczasem 4 marca 2019 r., Krajowa Izba Odwoławcza wydała orzeczenie w sprawie KIO 277/19, w którym stwierdziła, że zeskanowana do pliku papierowa oferta, podpisana własnoręcznie i opatrzona podpisem elektronicznym jest jednak zgodna z przepisami.

W przedmiotowym wyroku KIO uwzględniła odwołanie Wykonawcy, którego oferta została odrzucona albowiem nie została złożona w oryginale jako oferta elektroniczna lecz w kopii elektronicznej papierowej oferty podpisanej przez Wykonawcę.

W KIO spór o definicje

W przedmiotowej sprawie spór dotyczy rozstrzygnięcia kwestii, czy oferta najpierw wydrukowana i własnoręcznie podpisana przez Wykonawcę, a dopiero później zeskanowana do pliku PDF i opatrzona e-podpisami jest kopią oferty czy też oryginałem?

Skład orzekający KIO stwierdził 4 marca 2019 r., iż „papierowa oferta, choć podpisana własnoręcznie przez osobę uprawnioną do jej złożenia, w istocie nie była żadną ofertą. Na tym etapie nie doszło bowiem jeszcze do wyjawienia i złożenia oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy. Po raz pierwszy Wykonawca ujawnił swą wolę, podpisując podpisem elektronicznym plik PDF ze skanem oferty”

Sprawa jest kontrowersyjna i składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej są podzielone w ocenie. Część z nich uznaje, że przepis pozwala na składanie skanu papierowej oferty, byle był opatrzony e-podpisem (np. wyrok z 8 lutego 2019 r., sygn. akt KIO 119/19), część zaś, że skan jest niedopuszczalny (np. wyrok z 13 lutego 2019 r., sygn. akt KIO 169/19).

Podsumowanie

Do nas przemawia interpretacja, iż skan jest niedopuszczalny w świetle przepisów kodeksu cywilnego. Fakt podpisania oferty przed jej zeskanowaniem powoduje, że oferta staje się pisemną zgodnie z art. 78 § 1 kodeksu cywilnego: „do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli”. Zatem oferta taka nie pozostaje elektroniczną, co reguluje art. 78(1) § 1 kodeksu cywilnego: „do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi