13.11.2018

Kryteria oceny ofert i skutki ich zmiany

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego są kryteria oceny ofert określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Tymi zaś są cena lub koszt albo inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

Co dodatkowo ważne, w przypadku zmiany kryteriów oceny ofert Zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach.

Z prawa zamówień publicznych wynika pewna swoboda Zamawiającego w zakresie możliwości określenia okresu, o jaki przedłuży on termin składania ofert.

Kryteria oceny ofert należą do istotnych elementów SIWZ

Uchwałą z 13 kwietnia 2018 r. (sygn. akt KIO/KD 11/18) Krajowa Izba Odwoławcza oceniła, że kryteria oceny ofert są jednym z najistotniejszych elementów zarówno SIWZ jak i ogłoszenia o zamówieniu.

„Kryteria oceny ofert służą do przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności oceny złożonych ofert, której celem jest dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej.” (KIO/KD 11/18)

Izba w podjętej Uchwale zwróciła uwagę, że Zamawiający dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej, może posługiwać się wyłącznie kryteriami oceny ofert opisanymi w SIWZ.

Zamawiający musi pamiętać, że zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 13) PZP, SIWZ zawiera opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Jeżeli zaś przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

„Waga (znaczenie) kryteriów oceny ofert jest co do zasady obowiązkowym elementem ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, a ich modyfikacja w SIWZ skutkuje koniecznością zmiany ogłoszenia o zamówieniu.” (KIO/KD 11/18)

Podsumowanie

Z dzisiejszego artykułu warto zapamiętać dwie istotne kwestie. Po pierwsze, Zamawiający posiada pewną swobodę w zakresie możliwości określenia okresu, o jaki przedłuży termin składania ofert.

Po drugie zaś, dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający może posługiwać się wyłącznie kryteriami opisanymi przez niego w SIWZ.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa