29.11.2022

Naruszenie równowagi stron stosunku cywilnoprawnego

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

 Wyrok KIO 1245/22 z 24 maja 2022 r. omawiał kwestię naruszenia kodeksowej równowagi stron stosunku cywilnoprawnego. Sprawa dotyczyła niewłaściwego transportu urządzenia na powierzchnię kopalni, podczas którego urządzenie uległo uszkodzeniu. Zamawiający chciał uzależnić wypłatę odszkodowania tylko od okresu pracy danej części i wyliczonego stopnia jej zużycia. Na takie rozwiązanie nie zgodził się Wykonawca oraz w Krajowa Izba Odwoławcza.

Według tezy, skoro przekazanie urządzenia po zakończeniu okresu dzierżawy kwalifikuje to urządzenie jako kompletne, zdatne do dalszego użytku, to brak takiej możliwości spowodowanej niewłaściwym transportem urządzenia na powierzchnię, powoduje ujmę w majątku Wykonawcy, kwalifikowaną jako szkoda.

Stwierdzona szkoda nie może doznawać ograniczenia w sposób, w jaki opisał to Zamawiający, gdyż po pierwsze nie jest znany jej zakres, po drugie nie jest znana jej wartość.

Od czego zależy wypłata odszkodowania? 

Aprioryczne ustalenie przez Zamawiającego, uzależniające wypłatę odszkodowania od okresu pracy danej części i wyliczonego stopnia jej zużycia nie wpisuje się w kodeksową równowagę stron stosunku cywilnoprawnego. Po transporcie przez Zamawiającego, Wykonawca może otrzymać urządzenie inne, niepełne, nienadające się do dalszej eksploatacji, a sytuacja ta wywołana jest wyłącznie działaniami i zaniechaniami Zamawiającego.

Okoliczność, że Zamawiający określił poziomy odszkodowania nie oznacza, że wypełniają one w sposób prawidłowy zasady związane z prawidłową właściwością i naturą stosunku zobowiązaniowego.

Zgodnie z przepisem art. 705 k.c. „po zakończeniu dzierżawy dzierżawca obowiązany jest, w braku odmiennej umowy, zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy”. Powyższy przepis interpretować należy w ten sposób, że na Zamawiającym spoczywa obowiązek zwrotu przedmiotu dzierżawy w stanie odpowiadającym przedmiotowi dzierżawy, na dzień jego przekazania do używania, oczywiście z uwzględnieniem stopnia jego zużycia.

Nie oznacza to, że zwrócony przedmiot dzierżawy może być zwrócony z takimi wadami, które bez dodatkowych niezbędnych inwestycji, nie będzie mógł być dalej użytkowany.

SWZ nie może wyłączyć odpowiedzialności Zamawiającego

Ponadto Izba zwraca uwagę, że tylko od Zamawiającego zależy w jakim stopniu przedmiot dzierżawy zostanie zwrócony Wykonawcy. To Zamawiający dokonuje przetransportowania zdemontowanego urządzenia na powierzchnię kopalni. W związku z tym ma pełną swobodę w kreowaniu rozwiązań pozwalających na skuteczne ograniczenie takich zdarzeń, które pozwalałyby na ustalenie i pociągniecie do ewentualnej odpowiedzialności osób bezpośrednio przyczyniających się do powstawania szkody w związku ze zgubieniem lub zniszczeniem części.

Projektowane przez Zamawiającego postanowienia załącznika do SWZ, wyłączają w sposób nieuprawniony, w pewnej części odpowiedzialność Zamawiającego za powstałą szkodę majątku Wykonawcy. Tym samym, w ocenie Izby Zamawiający projektując postanowienia umowne naruszył wskazane przez Odwołującego przepisy.

Podsumowanie

Wyrok KIO 1245/22 z 24 maja 2022 r. dotyczy naruszenia kodeksowej równowagi stron stosunku cywilnoprawnego.

Zespół Kancelarii Szołajski Legal Groupod lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w Twojej sprawie! Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu.

 

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa